Navigácia

Obsah

Štatút obce

Š T A T Ú T        O B C E         Č I Č A V A 

                                                                                                                                                         

                                                   Obecné zastupiteľstvo v Č I Č A V E  na základe zák. SNR č. 369/1990 Zb.

                                 o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov  v y d á v a pre kat.územie obce  Č I Č A V A

 

Š T A T Ú T      O B C E

 

Č I Č A V A

 

Prvá hlava

 

§ 1

 

ÚVODNÉ USTANOVENIA

 

 1. Štatút obce ČIČAVA upravuje v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi najmä postavenie a pôsobnosť obce, práva a povinnosti obyvateľov obce, základné zásady hospodárenia a financovania, nakladania s majetkom obce, ďalej postavenie a pôsobnosť obecného zastupiteľstva, starostu a ďalších orgánov obecnej samosprávy, ich vnútornú štruktúru, deľbu práce medzi nimi, formy a metódy ich práce, rieši tiež širšie vzťahy obce, udeľovanie čestného občianstva, cien obce a odmien.
 2. Štatút obce ČIČAVA je základným normatívno-právnym a organizačným predpisom obce.

 

§ 2

 

POSTAVENIE OBCE

 

 1. Obec ČIČAVA je samostatný samosprávny územný celok Slovenskej republiky združujúci občanov, ktorí majú na jej území trvalý pobyt.
 2. Obec je právnickou osobou samostatne hospodáriacou s vlastným majetkom a so svojimi finančnými zdrojmi za podmienok stanovených zákonom a všeobecne záväznými nariadeniami obce.
 3. Obec má právo na svoje obecné symboly.
 4. Ukladať obci povinnosti alebo zasahovať do jej oprávnení možno len zákonom.

 

 

§ 3

 

OBYVATELIA OBCE, ICH PRÁVA A POVINNOSTI

 

 1. Obyvateľom obce ČIČAVA je občan, ktorý je v nej prihlásený na trvalý pobyt.
 2. Obyvatelia obce sa zúčastňujú na samospráve obce najmä výkonom svojich práv a povinnosti

      Tieto sú zakotvené v ust. § 3 ods. 2 a § 4 ods. 2 zák.č. 369/1990 Zb. o obecnom

      zriadení v znení zmien a doplnkov.

 1. Obec má voči občanom povinnosti stanovené zákonom a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi.
 2. Na samospráve obce sa má právo podieľať aj ten, kto má na jej území nehnuteľný majetok alebo v obci trvalo pracuje a platí miestnu daň alebo miestny poplatok, alebo kto sa v obci zdržuje a je v nej prihlásený na prechodný pobyt, alebo ten, kto má čestné občianstvo obce.                                                                            

Tieto osoby však nemajú právo voliť samosprávy obce a byť do nich zvolení a ďalej nemajú právo hlasovať o dôležitých otázkach života a rozvoja obce ( miestne referendum ).

 1. Obec je povinná poskytnúť obyvateľovi obce nevyhnutnú okamžitú pomoc v jeho

náhlej núdzi spôsobenej živelnou pohromou, haváriou alebo inou podobnou udalosťou, najmä zabezpečiť mu prístrešie, stravu alebo inú nevyhnutnú materiálnu pomoc.

 

§ 4

 

SAMOSPRÁVA OBCE  Č I Č A V A

 

 1. Obec samostatne rozhoduje a uskutočňuje všetky úkony súvisiace so správou obce a jej   majetku, ak osobitný zákon takéto úkony nezveruje štátu alebo inej právnickej alebo fyzickej osobe . ( §4 ods.1 zák. SNR č. 369/1990 Zb. )
 2. Samosprávu obce ČIČAVA vykonávajú obyvatelia obce prostredníctvom :
  1. orgánom obce
  2. hlasovaním obyvateľov obce
  3. verejným zhromaždením obyvateľov obce
 3. Obec je povinná pri plnení úloh samosprávy spolupracovať s podnikateľskými právnickými a fyzickými osobami pôsobiacimi v obci a taktiež spolupracuje s politickými stranami a hnutiami, vyvíjajúcimi činnosť obci, ako aj so záujmovými združeniami obyvateľov obce.
 4. Na plnenie úloh samosprávy obce, alebo ak to ustanovuje zákon, obec vydáva všeobecne záväzné nariadenia.

Nariadenia obce nesmú odporovať ústave ani zákonom.

 

 

Druhá hlava

 

MAJETOK OBCE

 

 1. Majetok obce ČIČAVA tvoria všetky hnuteľné a nehnuteľné veci vo vlastníctve obce a všetky pohľadávky a iné majetkové práva obce a majetkové práva ostatných subjektov založených, resp. vytvorených obcou.

Obec môže svoj majetok zveriť do správy subjektom, ktoré založila alebo zriadila.

 1. Majetok obce ČIČAVA sa používa najmä:
  • pre verejné účely
  • na výkon samosprávy obce

      Darovanie nehnuteľného majetku obce je neprípustné.

 

     3.   Majetok obce, ktorý slúži pre verejné účely ( najmä miestne komunikácie a iné verejné                

     priestranstvá ) je verejne prístupný a možno ho obvyklým spôsobom používať, ak jeho

     používanie obec neobmedzila.

 

 

Tretia hlava

 

FINANCOVANIE A ROZPOČET OBCE

 

§ 10

 

FINANCOVANIE

 

 1. Obec financuje svoje potreby predovšetkým z vlastných príjmov.
 2. Obec môže financovať svoje úlohy aj z prostriedkov združených s inými obcami (mestami) príp. s inými právnickými a fyzickými osobami.
 3. Obci môžu byť poskytnuté dotácie zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

 

§ 11

 

ROZPOČET

 

 1. Základom finančného hospodárenia obce ČIČAVA je rozpočet, ktorý je zostavovaný na obdobie jedného kalendárneho roka schvaľovaný obecným zastupiteľstvom.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje tiež jeho zmeny, kontroluje jeho čerpanie a schvaľuje záverečný účet obce.

 1. Rozpočet obce obsahuje príjmovú a výdavkovú časť.
  • Príjmovú časť rozpočtu obce tvoria najmä: príjmy z miestnych daní a poplatkov, výnosy z majetku obce, rozpočtových a príspevkových organizácií iných subjektov s majetkovou účasťou obce, dotácie zo štátneho rozpočtu a podiel na daniach.
  • Výdavkovú časť rozpočtu  obce tvoria najmä: výdavky na výkon samosprávnych funkcií obce, výdavky na údržbu majetku obce a investičné výdavky.
 2. Obec môže využívať ekonomické nástroje  ( dane, poplatky, pokuty a iné ) ako regulatíva na podporu ochrany životného prostredia .
 3. Výsledky hospodárenia obce, vrátane výsledkov hospodárenia peňažných fondov obsahuje záverečný účet obce, ktorý schvaľuje obecné zastupiteľstvo.
 4. Ročnú účtovnú závierku obce ČIČAVA overuje auditor ( §9 ods. 6 zák SNR č. 369/1990 Zb. v znení zmien a doplnkov.)

 

§ 12

 

ROZPOČTOVÉ PROVIZORIUM

   

 1. Ak nebude rozpočet  obce na príslušný rok schválený pred prvým januárom         

rozpočtového roka, riadi sa rozpočtové hospodárenie  v čase od 1. januára rozpočtového roka do schválenia rozpočtu obecným zastupiteľstvom rozpočtovým provizóriom .

 

 1. Rozpočtové príjmy a výdavky uskutočnené v čase rozpočtového provizória sa zúčtujú

rozpočtu obce po jeho  schválení v obecnom zastupiteľstve.

 

                                                              ŠTVRTÁ HLAVA

ORGÁNY OBCE ČIČAVA

 

      § 13

      Základné  ustanovenia

 

 1. Orgánmi obce sú :

a, Obecné zastupiteľstvo

b, starosta

 

2. Obecné zastupiteľstvo zriaďuje podľa potreby alebo osobitných predpisov svoje        

     orgány, ktorými sú :

     a, obecná rada

     b, komisie obecného úradu

 

     Osobitné postavenie má kontrolór obce, ktorého volí obecné zastupiteľstvo § 18 odst. 2     zák. SNR č. 369/1990 Zb. v znení zmien a doplnkov.

 

§ 14

                                                                                                              

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO

 

 1. Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce Č I Č A V A zložený  z poslancov  zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce Čičava.
 2. Obecné zastupiteľstvo v Čičave má 7  poslancov,
 3. Funkčné obdobie poslancov končí zložením sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva.

 

 § 15

 

ÚLOHY OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

      

 1. Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o všetkých základných otázkach života obce  ČIČAVA a vykonáva svoju vyhradenú právomoc podľa § 11 ods. 3 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov.
 2. Obecnému zastupiteľstvu je vyhradené najmä :
  1. určovať zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce, s majetkom štátu a iných

právnických  a fyzických osôb, dočasne prenechaným do hospodárenia obce, schvaľovať najdôležitejšie úkony týkajúce sa tohto majetku a kontrolovať hospodárenie  s ním,

 1. schvaľovať rozpočet obce a jeho zmeny , kontrolovať jeho čerpanie a schvaľovať

záverečný účet,

 1. schvaľovať územný plán obce alebo jeho časti a koncepcie rozvoja jednotlivých

oblastí života obce,

 

 

 1.  rozhodovať  o zavedení  a zrušení miestnej dane alebo miestneho poplatku podľa     osobitných predpisov, pokiaľ sa neuznesie, že rozhodnutie o tom ponechá na hlasovanie obyvateľov obce
 2. určovať náležitosti  miestnej dane alebo miestneho poplatku a verejnej dávky a rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky
 3. vyhlasovať hlasovanie obyvateľov obce o najdôležitejších otázkach života a rozvoja  obce a zvolávať verejné zhromaždenia občanov
 4. uznášať sa na nariadeniach obce,
 5. určovať organizáciu obecného úradu a určovať plat starostu,
 6. schvaľovať poriadok odmeňovania pracovníkov obce ako aj ďalšie predpisy,
 7. schvaľovať združovanie obecných prostriedkov a činnosti a účasť v združeniach
 8. schvaľovať zmluvné prevody vlastníctva nehnuteľného majetku
 9. schvaľovať zmluvné prevody  vlastníctva hnuteľného majetku 
 10. schvaľovať aukčný predaj veci
 11. schvaľovať štatút obce

 

 1. Obecné zastupiteľstvo si môže vyhradiť rozhodovanie o akejkoľvek ďalšej  otázke života obce.
 2. Podrobnú úpravu pravidiel rokovania obecného zastupiteľstva, najmä prípravu a obsah rokovania, prípravu materiálov a podkladov na rokovanie, spôsob uznášania sa prijímanie všeobecne záväzných nariadení obce, uznesení obecného zastupiteľstva, spôsob kontroly plnenie uznesení a zabezpečovania úlohy  týkajúcich sa obecnej samosprávy stanovuje Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva v Čičave.

 

§ 16 

 

STAROSTA OBCE

   

 1. Predstaveným obce a najvyšším výkonným  orgánom obce je starosta, ktorého volia obyvatelia obce v priamych voľbách. Funkčné obdobie sa skončí zvolením nového starostu a zložením sľubu.
 2. Starosta obce je štatutárnym orgánom obce v majetkoprávnych  vzťahoch  pracovníkov obce, v administratívnych vzťahoch je správnym orgánom § 13 ods. 3 zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a dopl.
 3. Starosta najmä :

a. zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva a obecnej rady

b. vykonáva obecnú správu

c. zastupuje obec navonok vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým aj fyzickým  osobám

d. rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú  zákonom, týmto štatútom, alebo iným rozhodnutím obecného zastupiteľstva vyhradené obecnému zastupiteľstvu,

e. podpisuje všeobecne záväzné nariadenia obce a uznesenia obecného zastupiteľstva

 4.    Starosta môže pozastaviť výkon uznesenia obecného zastupiteľstva ak sa domnieva, že   

         podporuje zákonom alebo je pre obec zjavne nevýhodne. Toto svoje rozhodnutie musí 

         prerokovať v obecnej rade, avšak uznesením rady nie je viazaný.

 

                                

 

§ 17

 

ZÁSTUPCA STAROSTU

  

1.    Starosta má jedného zástupcu, ktorý je volený na celé funkčné obdobie obecným    .

       zastupiteľstvom a to z poslancov obecného zastupiteľstva

2.    Zástupca starostu zastupuje starostu počas jeho neprítomnosti alebo jeho nespôsobilosti

       na výkon  funkcie.  Obecné zastupiteľstvo môže zástupcu kedykoľvek odvolať.

3.    Zástupca starostu je členom obecnej rady s hlasom rozhodujúcim.

4.    Zástupca starostu počas neprítomnosti starostu alebo jeho nespôsobilosti na výkon

       funkcie :

 1. Zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva a obecnej rady
 2. Nesmie zasahovať do výlučnej pôsobnosti starostu (§13 ods. 3 zák.SNR č. 369/1990 Zb. v znení zmien a doplnkov )

5.   Zástupca starostu zabezpečuje prípravu zasadnutí obecného zastupiteľstva po stránke

      vecnej obsahovej náplne v súlade s rokovaniami obecnej rady a tiež prípravu zasadnutí   

      obecnej rady.                                

 

§ 18

 

KONTROLÓR  OBCE

 

 1. Kontrolór je pracovníkom obce, vykonáva kontrolu úloh obce vyplývajúcich z pôsobnosti obce.
 2. Funkcia kontrolóra obce je nezlučiteľná s výkonom funkcie poslanca obecného zastupiteľstva, funkcie v štátnej správe, ďalej v dozornej rade podnikateľského subjektu vytvoreného obcou, príp. v inom kontrolnom orgáne obce.
 3. Vykonáva kontrolu :
  1. Nakladanie s majetkom obce a s majetkom vlastníckeho štátu, príp. vo vlastníctve  iných právnických alebo fyzických osôb, ktorý bol obci zverený
  2. Účtovníctva a pokladničných operácií na obecnom úrade
  3. Hospodárenia s finančnými zdrojmi obce
  4. Čerpanie rozpočtu, jeho zmien a záverečného účtu
  5. Správnosti a opodstatnenosti čerpania finančných prostriedkov obci účelovo poskytnutých, fondov a dotácií

Preveruje :

 • Tvorbu a čerpanie rozpočtu obce
 • Opodstatnenosť zavedenia alebo zrušenia poplatkov obci
 • Možnosť poskytovania úveru alebo pôžičky

Vypracúva odborné stanoviská :

 • k návrhu rozpočtu a k záverečnému účtu obce pred ich schválením v obecnom zastupiteľstve

4.   Pri vykonaní činnosti uvedených v bode č. 3 tohto  ustanovenia kontrolór úzko   

           spolupracuje s obecným úradom

  5.   Kontrolór vybavuje sťažnosti a podnety občanov, ktoré boli podané na orgány obce

  6.   Kontrolór je za svoju činnosť zodpovedný obecnému zastupiteľstvu, ktorému je   

             povinný 1x štvrťročne podávať správu o vykonanej činnosti.

 

 

     7.    Kontrolór je opravnený nahliadnuť do účtovných a pokladničných dokladov, ako aj do                                                 

            akýchkoľvek iných dokumentov, týkajúcich sa pokladničných operácií, vedenia

      účtovníctva, nakladania s majetkom obce a ďalej do všetkých dokladov, ktorých

      potreba vyplýva z rozsahu jeho opravnení.

      Výsledky kontroly spolu s návrhmi na odstránenie zistených nedostatkov predkladá

      obecnému zastupiteľstvu.

 1. Kontrolór sa zúčastňuje zasadnutí obecného zastupiteľstva a obecnej rady s hlasom 

poradným.

 1. Kontrolór vedie centrálnu evidenciu petícií obyvateľov.

 

§ 19

OBECNÁ RADA

 1. Obecná rada je zložená z 3-troch poslancov obecného zastupiteľstva . Obecnú radu volí obecné zastupiteľstvo, ktoré môže ju odvolať, prípadne aj niektorého z členov.
 2. Obecná rada je iniciatívnym, výkonným a kontrolným orgánom obecného zastupiteľstva a zároveň plní funkciu poradného orgánu starostu.
 3. Obecná rada sa schádza podľa schváleného časového plánu práce a podľa potreby, najmenej 1x mesačne. Jej zasadnutia zvoláva a vedie starosta, v jeho neprítomnosti zástupca starostu.

 

§ 20

 

KOMISIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

 

 1. Komisie zriaďuje ako stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány obecného zastupiteľstva
 2. Komisie sú zložené z poslancov obecného zastupiteľstva a obyvateľov obce zvolených obecným zastupiteľstvom z radov odborníkov.
 3. Obecné zastupiteľstvo volí predsedu komisie-ním je vždy poslanec obecného zastupiteľstva a členov komisií a vymedzuje im úlohy podľa miestnych podmienok a potrieb. Každá komisia sa skladá z predsedu komisie a členov.
 4. Komisie sa schádzajú podľa potreby, najmenej však jedenkrát za dva mesiace. Komisie zvoláva a vedie predseda komisie.
 5. Komisie nemajú rozhodovaciu právomoc.

 

§ 21

 

OBECNÝ ÚRAD

 

 1. Obecný úrad je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu, zložený z pracovníkov obce. Obecný úrad nemá právnu subjektivitu.
 2. Obecný úrad vykonáva odborné, administratívne a organizačné práce súvisiace s plnením úloh samosprávy obce, najmä:
  1. Zabezpečuje písomnú agendu všetkých orgánov samosprávy obce
  2. Pripravuje odborné podklady a iné písomnosti na rokovanie obecného zastupiteľstva, obecnej rady a komisii obecného zastupiteľstva
  3. Pripravuje rozhodnutia starostu vydávané v správnom konaní, v daňovom a poplatkovom konaní
  4. Vykonáva nariadenia obce, uznesenia obecného zastupiteľstva a rozhodnutia starostu
 3. Prácu obecného úradu vedie a organizuje starosta obce.

 

Piata hlava

 

HLASOVANIE OBYVATEĽOV OBCE

 

 1. Hlasovanie obyvateľov obce ČIČAVA o najdôležitejších otázkach života a rozvoja obce vyhlasuje obecné zastupiteľstvo.
 2. Obecné zastupiteľstvo musí vyhlásiť hlasovanie obyvateľov obce, ak ide o návrh  :

( 11 a odst. k zák. SNR č. 369/1990 Zb. v znení zmien a doplnkov )

 1. na zlúčenie, rozdelenie alebo zrušenie obce,
 2. na zavedenie a zrušenie verejnej dávky a ak ide o návrh na zavedenie a zušenie miestnej dane alebo miestného poplatku, o ktorom sa má podľa uznesnia obecného zastupiteľstva rozhodnúť v miestnom referende,
 3. petície skupiny obyvateľov obce v počte 20% oprávnených voličov ku dňu podania tejto petície.
 4. Obecné zastupiteľstvo môže vyhlásiť hladovanie obyvateľov obce aj pred rozhodnutím   a ďalších dôležitých veciach, týkajúcich sa postavenia a rozvoja obce alebo života obyvateľov obce.
 5. Hlasovanie obyvateľov obce je platné ak sa ho zúčastní nadpolovičná väčšina obyvateľov obce oprávnených voliť podľa zákona o voľbách do orgánov samosprávy obcí. Rozhodnutie obyvateľov obce je prijaté, ak za návrh predložený na hlasovanie hlasovala nadpolovičná väčšina voličov, ktorí sa zúčastnili hlasovania.
 6. Podmienky, spôsob a formu uskutočnenia hlasovania obyvateľov obce obecné zastupiteľstvo podrobne upraví v osobitnom všeobecne záväznom nariadení.

 

Šiesta hlava

 

VEREJNÉ ZHROMAŽDENIA OBYVATEĽOV OBCE

 

 1. Na prerokovanie obecných vecí môže obecné zastupiteľstvo zvolať verejné zhromaždenie obyvateľov obce alebo jeho časti, resp. častí.
 2. Obecné zastupiteľstvo zvolá verejné zhromaždenie obyvateľov obce vždy:
  • ak o to požiada petíciou najmenej 20% obyvateľov obce,
  • ak o to požiada ¼ poslancov obecného zastupiteľstva.
 3. Obecné zastupiteľstvo sa môže uzniesť, že prenesie rozhodnutie o určitej dôležitej otázke, týkajúcej sa obce na verejné zhromaždenie obyvateľov obce.
 4. Podmienky organizovania a uskutočňovania verejného zhromaždenia ako aj podmienky hlasovania môže obecné zastupiteľstvo upraviť podrobne vo všeobecnom záväznom nariadení.
 5. Verejné zhromaždenie sa zvoláva oznámením na úradne tabuli na Obecnom úrade v Čičave, príp. iným vhodným spôsobom (vyhlásením v obecnom rozhlase apod.)

O prerokovanej problematike sa spisuje písomná zápisnica, ktorej súčasťou musí byť prezenčná listina prítomných obyvateľov obce, resp. časti obce.

 

 

 

Siedma hlava

 

Poslanci obecného zastupiteľstva

§27

úvodné ustanovenie

 

 1. Poslancov obecného zastupiteľstva volia obyvatelia obce v priamych voľbách. Spôsob voľby a počty poslancov sú určené osobitnými právnymi predpismi.
 2. Poslanci dbajú o to, aby všetkou svojou činnosťou boli hodní dôvery svojich voličov. Pri výkone svojej funkcie sa riadia obecnými záujmami, resp. záujmami častí obce. Vykonávajú ju v súlade s ústavou, s ústavnými a ďalšími zákonmi.

 

§28

Vznik a zánik poslaneckého mandátu

 

 1. Poslanec nadobúda svoje práva a povinnosti zvolením. Postup pri voľbách upravuje osobitný zákon.
 2. Platnosť voľby poslancov overuje na návrh mandátovej komisie obecného zastupiteľstva.
 3. Funkčné obdobie poslancov začína dňom zvolenia, zložením sľubu a končí dňom skončenia volebného obdobia. Mandát poslanca zanikne aj vtedy, keď sa bez vážneho dôvodu a bez ospravedlnenia nezúčastní trikrát po sebe zasadnutia, alebo keď počas jedného roka nie je spôsobilý zúčastňovania sa zasadnutí obecného zastupiteľstva.

 

§ 29

Práva a povinnosti poslancov

 

 1. Poslanec je oprávnený najmä:
  1. predkladať obecnému zastupiteľstvu a ostatným orgánom samosprávy obce návrhy, podnety, pripomienky a námety,
  2. interpelovať starostu, prípadne členov obecnej rady vo veciach týkajúcich sa ich práce,
  3. požadovať od vedúcich rozpočtových, príspevkových organizácií a iných subjektov s majetkovou účasťou obce vysvetlenia vo veciach týkajúcich sa ich činnosti,
  4. požadovať informácie a vysvetlenia od fyzických a právnických osôb, ktoré vykonávajú v obci podnikateľskú činnosť vo veciach týkajúcich sa dôsledkov ich podnikania v obci,
  5. zúčastňovať sa na previerkách, kontrolách, na vybavovaní sťažností, oznámení a podnetov, ktoré vykonávajú orgány samosprávy obce a kontrolór obce.
 2. Poslanec je povinný najmä:
  1. zložiť zákonom predpísaný sľub na prvom zasadnutí obecného zastupiteľstva, ktorého sa zúčastní,
  2. zúčastňovať sa na zasadnutiach obecného zastupiteľstva a jeho orgánov, do ktorých bol zvolený,
  3. dodržiavať ŠTATÚT OBCE  v Čičave a rokovací poriadok obecného zastupiteľstva v Čičave,
  4. obhajovať záujmy obce a jej obyvateľov.
 3. Poslanci môžu vytvárať poslanecké kluby podľa politickej príslušnosti na účinné vykonávanie poslaneckého mandátu, na prehlbenie politickej spolupráce, výmeny názorov a na podporu poslaneckej iniciatívy.
 4. Poslanec je povinný na požiadanie informovať voličov o svojej činnosti a činnosti obecného zastupiteľstva.

 

§ 30

Náhrady poslancov

 

 1. Funkcia poslanca sa zásadne vykonáva bez prerušenia pracovného alebo obdobného pomeru. Za jej výkon však môže obec poskytnúť odmenu. Poslancovi patrí náhrada skutočných výdavkov, ktoré mu v súvislosti s výkonom funkcie poslanca vznikli a to podľa osobitných predpisov platných pre pracovníkov v pracovnom pomere.
 2. Poslanec nesmie byť pre výkon svojej funkcie ukrátený na právach ani nárokoch vyplývajúcich z pracovného pomeru.
 3. Starostovi a poslancom obecného zastupiteľstva, ktorí sú pre výkon funkcie uvoľnení zo zamestnania sa zachováva pracovný pomer. Namiesto mzdy im patrí odmena (plat).

 

Ôsma hlava

Vzťah obce k okolitým obciam a mestám

§ 31

 

 1. Veci spoločného záujmu obce Čičava a okolitých miest a obcí sa riešia dohodou obce s okolitými mestami a obcami.
 2. Obec môže k obhajobe svojich práv a záujmov vytvárať združenia, nadväzovať partnerské vzťahy a spolupracovať s obcami a mestami iných štátov a byť členom medzinárodných združení miestnych orgánov.

 

Desiata hlava

Symboly obce, čestné občianstvo, ceny a odmeny, kronika obce

 

Prvá časť

Symboly obce

§ 33

uvedené ustanovenie

 

Obecné symboly:

Obec symboly nemá

 

Druhá časť

Čestné občianstvo, ceny a odmeny

§ 37

úvodné ustanovenia

 

     Obecné zastupiteľstvo môže udeliť tieto verejné uznania a pochvaly:

 1. čestné občianstvo obce Čičava
 2. cena obce Čičava
 3. cena starostu obce Čičava
 4. odmeny

 

 

 

§ 38

Čestné občianstvo obe Čičava

 

 1. Osobám, ktoré sa obzvlášť významným spôsobom zaslúžili o rozvoj a zveľaďovanie obce, ochranu jeho záujmov a šírenie jeho dobrého mena vo svete, alebo ktorí obohatili ľudské poznanie vynikajúcimi tvorivými výkonmi, môže obecné zastupiteľstvo udeliť čestné občianstvo obce Čičava.
 2. O udelení čestného občianstva rozhoduje obecné zastupiteľstvo spravidla na návrh starostu 3/5 väčšinou všetkých poslancov.
 3. O udelení čestného občianstva sa vydáva listina, ktorú podpisuje starosta obce.

   

§ 39

Cena obce

 1. Cena obce Čičava sa udeľuje za:
  • vynikajúce tvorivé výkony a významné výsledky vedeckej, technickej, umeleckej a verejno – prospešnej práce,
  • činnosť osôb, ktoré sa významným spôsobm pričinili o hospodársky a kultúrny rozvoj obce, jeho propagáciu doma i v zahraničí,
  • činnosť osôb pri záchrane ľudských životoch a majetku obce a jeho občanov

 

§ 40

Cena starostu obce

 

 1. Cena starostu obce udeľuje starosta obce – občanom obce za úspešnú a záslužnú činnosť v prospech obce.
 2. Cenu starostu obce Čičava tvorí vecný dar v hodnote, ktorú každoročne schváli obecné zastupiteľstvo.
 3. Cena starostu sa môže udeliť ročne najviac 10-krát.
 4. Evidencia sa vedie v Kronike obce Čičava, ktorá má obsahovať mená a hlavné údaje ocenených, dátum udelenia cien, ako aj stručné zdôvodnenia, pre ktoré boli jednotlivým osobám udelené.

 

§ 41

Odmeny

 

     Obecné zastupiteľstvo spravidlá na návrh starostu môže udeliť z obecných prostriedkov vecné dary a odmeny a to najmä poslancom a iným obyvateľom obce, príp. iným osobám za aktívnu prácu v orgánoch samosprávy a významný podiel na rozvoji obce.

 

Tretia časť

Kronika obce Čičava

§ 42

 

 1. Kronika obce Čičava sa vedie v úradnom jazyku.
 2. Zápisy chronologicky dokumentujú fakty zo spoločenského a hospodarského života obce. Sú hodnoverným svedectvom o udalostiach v obci a o ľuďoch, ktorí sa pričinili o prospech žitia miestneho spoločenstva.
 3. Spracovaním zápisov do  kroniky je poverený obecný kronikár, ktorého menuje a odvoláva starosta.
 4. Text zápisov do kroniky schvaľuje obecná rada po predbežnom prerokovaní a vyjadrení v kultúrnej komisii.

 

 

Jedenásta hlava

Pomoc pri mimoriadnych situáciach

§ 43

Pomoc obyvateľom pri mimoriadnych situáciach

 

 1. Obec je povinná poskytnúť obyvateľovi nevyhnutnú okamžitú pomoc v jeho núdzi spôsobenej živelnou pohromou, haváriou alebo inou podobnou udalosťou, najmä zabezpečiť mu pristrešie, stravu alebo inú materiálnu pomoc.
 2. Obec organizuje, riadi a vykonáva základné práce v čase nebezpečenstva pôvodne miestneho významu. V prípade nevyhnutnej potreby vyžaduje od fyzických a právnických osôb plnenie všeobecných povinností pri ochrane pred povodňami.
 3. Obec zabezpečuje evakuáciu, dočastné ubytovanie a stravovanie evakuovaného obyvateľstva, podľa možností ochrany jeho majetku a vypracúva plány zachranných prác.
 4. Obec je povinná pomáhať pri likvidácii a odstraňovaní následkov živelnej pohromy a havárii prostredníctvom obecného požiarneho zboru v spolupráci s ďalšími právnickými a fyzickými organizáciami štátu.

 

§ 44

 

 1. Starosta môže uložiť právnickej alebo fyzickej osobe povinnosť poskytnúť osobnú, alebo vecnú pomoc pri odstraňovaní následkom živelnej pohromy alebo inej mimoriadnej udalosti, ak osobitný zákon neustanovuje inák.
 2. Právnická alebo fyzická osoba, ktorá poskytla osobnú alebo vecnú pomoc, má právo na náhradu účelne vynaložených nákladov. Toto právo môže uplatniť do 3 mesiacov odo dňa zistenia nákladov, najneskoršie do 2 rokov od ich vzniku, inak toto právo zanikne.

 

Dvanásta hlava

§ 45

Spoločné a záverečné ustanovenia

 

 1. Štatút obce Čičava je základnou právnou normou obce Čičava. Všetky všeobecne záväzné nariadenia obce, uznesenia obecných orgánov a iné predpisy obce musia byť v súlade s týmto štatútom.
 2. Zmeny a doplnky tohto štatútu schvaľuje obecné zastupiteľstvo 3/5 väčšinou všetkých poslancov.
 3. Štatút obce Čičava bol schválený obecným zastupiteľstvom v Čičave dňa 30. marca 1995.
 4. Štatút obce Čičava nadobúda účinnosť dňom 15. apríla 1995.

 

 

V Čičave, dňa 30. 03. 1995

 

 

                                                                                                   Nehilová Mária

                                                                                                  starostka obce