WEB stránka ZŠ Čičava

ZŠ

Vývoz odpadu

Kontakt

Obec Čičava

Obecný úrad
Čičava 41
Vranov nad Topľou
093 01

Tel.:
+421 57 442 20 00

e-mail:
obec@cicava.sk

IČO: 00332305

VÚB a.s. Vranov n/T

Č. ú. 23620632/0200

Návštevnosť

Návštevnosť:

Počítadlo prístupov

Navigácia

Obsah

                                                  OHLÁSENIE  DROBNEJ  STAVBY

 

§ 57 stavebného zákona (SZ)

 

Čo sa považuje za drobnú stavbu a čo nie.

 

            Drobné stavby (§ 139b ods. 6 SZ) sú stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu (napr. pre stavbu na bývanie, pre stavbu občianskeho vybavenia, pre stavbu na výrobu a skladovanie, pre stavbu na individuálnu rekreáciu), a ktoré nemôžu podstatne ovplyvniť životné prostredie, a to:

 • prízemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 a výška 5 m, napríklad kôlne, práčovne, letné kuchyne, prístrešky, zariadenia na nádoby na odpadky, stavby na chov drobného zvieratstva, sauny, úschovne bicyklov a detských kočíkov, čakárne a stavby športových zariadení,
 • podzemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 a hĺbka 3 m, napríklad sklady krmiva, náradia alebo hnojiva, pivnice, žumpy bez prepadu (septiky nie je prípustné budovať),

 

       Za drobné stavby sa považujú aj (§ 139b ods. 7 SZ):

 

 • stavby organizácií na lesnej pôde slúžiace na zabezpečovanie lesnej výroby a poľovníctva, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 30 m2 a výška 5 m, napríklad sklady krmiva, náradia alebo hnojiva,
 • oplotenie,
 • prípojky stavieb na verejné rozvodné siete a kanalizáciu všetkých stavieb a pripojenie drobných stavieb  na rozvodné siete a kanalizáciu hlavnej stavby,
 • nástupné ostrovčeky hromadnej verejnej dopravy, priechody cez chodníky a na susedné pozemky, priepusty a pod.

 

            Za drobné stavby sa nepovažujú (§ 139b ods. 8 SZ) stavby skladov horľavín a výbušnín, stavby pre civilnú ochranu, stavby pre požiarnu ochranu, stavby uránového priemyslu a jadrovoenergetických zariadení   a vodohospodárske diela.

 

            Stavebný úrad môže určiť, že ohlásenú drobnú stavbu, stavebnú úpravu alebo udržiavacie práce možno uskutočniť len na základe stavebného povolenia (§ 57 ods. 1 stavebného zákona). Pritom prihliada najmä na umiestnenie, stavebnotechnické uskutočnenie, účel užívania stavby a jej vplyv na životné prostredie. Stavebný úrad tieto hľadiská posudzuje najmä pri ohlásení drobnej stavby alebo stavebnej úprave, ktorej súčasťou je prevádzkové, výrobné alebo technické zariadenie.

 

            Udržiavacími prácami, pri ktorých nie je potrebné ani ohlásenie (§139b ods.15 SZ) bežné udržiavacie práce, sú najmä:

 • opravy fasády, opravy a výmena strešnej krytiny alebo povrchu plochých striech, výmena odkvapových žľabov a odtokových zvodov, opravy oplotenia a výmena jeho častí, ak sa tým nemení jeho trasa,
 • opravy a výmena nepodstatných stavebných konštrukcií, najmä vnútorných priečok, omietok, obkladov stien, podláh a dlažby, komínov, okien, dverí a schodišťových zábradlí,
 • údržba a opravy technického, energetického alebo technologického vybavenia stavby, ako aj výmena jeho častí, ak sa tým zásadné nemení jeho napojenie na verejné vybavenie územia ani nezhorší vplyv stavby na okolie alebo na životné prostredie, najmä výmena klimatizačného zariadenia, výťahu, vykurovacích kotlov a telies a vnútorných rozvodov,
 • výmena zriaďovacích predmetov, najmä kuchynských liniek, vaní, vstavaných skríň,
 • maliarske a natieračské práce.

 

 

Čo je potrebné k ohláseniu drobnej stavby.

 

 

 1. Vyplnené tlačivo – ohlásenie drobnej stavby (príloha č.1)
 2. Doklady  preukazujúce vlastnícke alebo iné právo k pozemku (list vlastníctva - originál      s kolkom; kópia z mapy katastra nehnuteľností - originál); ak je pozemok                                   v spoluvlastníctve aj súhlas ostatných vlastníkov s uskutočnením stavby;
 3. 2x jednoduchý situačný výkres s vyznačením stavby na pozemku vrátane odstupov                  od hraníc  so susednými pozemkami a od susedných stavieb;
 4. 2x stavebné riešenie stavby (výkresy stavby, dokumentácia) s jednoduchým technickým opisom navrhovanej drobnej stavby vypracované kvalifikovanou osobou; 1)
 5. Vyhlásenie kvalifikovanej osoby, že podľa § 45 ods. 6 písm. a) zákona č. 50/1976 Zb.        o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len stavebný zákon) spĺňa podmienky na vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých  stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb; 1)
 6. Vyhlásenie kvalifikovanej osoby, že bude zabezpečovať odborné vedenie stavby a že spĺňa podmienky podľa § 44 ods. 2 stavebného zákona; 1)
 7. Vyjadrenie vlastníkov susedných pozemkov podľa bodu 6;
 8. Rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy vyžadované podľa osobitných predpisov.
 9. Správny poplatok podľa položky 60a písm. c) zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch zaplatený do pokladne Obce Čičava

 

       1. právnickú osobu ............................................................................................. 30 eur

       2. fyzickú osobu ................................................................................................. 10 eur

 

1) Kvalifikovaná osoba“ (osoba s príslušným odborným vzdelaním) - osoba, ktorá má vysokoškolské

     vzdelanie  stavebného   smeru   alebo  architektonického   smeru,   alebo   stredoškolské   vzdelanie

     stavebného  smeru a  najmenej tri  roky praxe v odbore.

 

        Stavebník môže uskutočniť stavby , stavebné úpravy a udržiavacie práce ohlásené podľa § 57 ods. 1 len na základe písomného oznámenia stavebného úradu, že proti uskutočneniu nemá námietky (§ 57 ods. 2 SZ)

 

Príloha č.1    Ohlásenie drobnej stavby - tlačivo

 

 

Žiadosť o určenie (zmenu, zrušenie) súpisného čísla, súpisného a orientačného čísla

UPOZORNENIE:
Zmena legislatívy od 1.7.2015


Zákonná úprava:
Zákon 369/1990 z.z. v platnom znení, zákon 125/2015 o registri adries a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhláška MV č. 31/2003 Z. z. a vyhl. MV SR č. 141/2015, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MV SR č. 31/2003, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb, vyhláška MV SR č. 142/2015 z 23.6.2015, ktorou sa vykonáva zákon č. 125/2015 Z. z. o registri adries a o zmene a doplnení niektorých zákonov


Vybavuje:
Obec Čičava, Obecný úrad Čičava 26, 093 01
Martina Marcinková, tel. 057/44 22 000, 0911 915 388

K vybaveniu určenia súpisného a orientačného čísla budete potrebovať:
- právoplatné kolaudačné rozhodnutie na bytové (nebytové) budovy
- právoplatné stavebné povolenie na bytové (nebytové) budovy, v prípade rozostavanej budovy
- rozhodnutie, ktorým sa povoľuje odstránenie bytovej (nebytovej) budovy v prípade, že budete žiadať o zrušenie súpisného a orientačného čísla
- geometrický plán so zameraním adresného bodu (§ 3 ods. 4 zák.125/2015 Z. z. o registri adries a o zmene a doplnení niektorých zákonov).
- doklad o vlastníctve pozemku alebo doklad o inom práve k pozemku (§ 6 ods. 1 písm. d/1
- vyplnenú žiadosť (vzor príloha 1)


Poplatok za obstaranie tabuľky so súpisným a orientačným číslo:
(prvé vydanie súpisného čísla je bezplatné –obec obstaráva na vlastné náklady)
4,98 € za obstaranie a vydanie tabuľky s určeným orientačným číslom stavebníkovi alebo inej oprávnenej osobe

Lehota na vybavenie:
do 30 dní
Opravný prostriedok sa nepodáva

Príloha č.1

Žiadosť o určenie súpisného čísla

1.TSP Stiahnuté: 320x

10.Podklady Romact Stiahnuté: 126x

2.Obec Čičava Stiahnuté: 192x

3.Obec Čičava Stiahnuté: 145x

4.Oznam Stiahnuté: 127x

5.Oznámenie Stiahnuté: 135x

6.Oznámenie Stiahnuté: 113x

7.Propagácia Stiahnuté: 110x

8.Propagácia Stiahnuté: 116x

9.Romact Stiahnuté: 122x

Interná smernica Obce Čičava č. 1/2016 - Stravovanie zamestnancov Stiahnuté: 228x

Organizačný poriadok Obecného úradu Čičava Stiahnuté: 49x

Oznam o voľnom pracovnom mieste Stiahnuté: 50x

Pozvánka na zasadnutie OZ Stiahnuté: 89x

Zásady odmeňovania poslancov OZ v Čičave Stiahnuté: 111x

Stránka

 • 1