Navigácia

Obsah

Žiadosť o určenie (zmenu, zrušenie) súpisného čísla, súpisného a orientačného čísla

UPOZORNENIE:
Zmena legislatívy od 1.7.2015


Zákonná úprava:
Zákon 369/1990 z.z. v platnom znení, zákon 125/2015 o registri adries a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhláška MV č. 31/2003 Z. z. a vyhl. MV SR č. 141/2015, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MV SR č. 31/2003, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb, vyhláška MV SR č. 142/2015 z 23.6.2015, ktorou sa vykonáva zákon č. 125/2015 Z. z. o registri adries a o zmene a doplnení niektorých zákonov


Vybavuje:
Obec Čičava, Obecný úrad Čičava 41, 093 01
Martina Marcinková, tel. 057/44 22 000, 0911 915 388

Určenie súpisného čísla

Žiadosť o určenie súpisného čísla sa podáva na predpísanom tlačive (príloha č.1 ).

K žiadosti je potrebné priložiť:

 • doklad o vlastníctve pozemku alebo doklad o inom práve k pozemku, na ktorom je budovy postavená
 • právoplatné kolaudačné rozhodnutie (ak ho stavba vyžadovala)
 • príslušné povolenie stavebného úradu na uskutočnenie stavby, z ktorého vyplýva, že stavba nevyžadovala kolaudáciu (ak príslušný orgán upustil od kolaudácie)
 • stavebné povolenie (pri rozostavanej stavbe)
 • geometrický plán
 • zameranie adresného bodu (§3 ods. 4 zákona č. 125/2015 Z. z. o registri adries a o zmene a doplnení niektorých zákonov)
 • údaj o tom, či sa v budove nachádzajú byty, a údaje o číslach bytov a podlažiach, na ktorých sa byty nachádzajú

V prípade, že po vydaní kolaudačného rozhodnutia došlo k zmene vlastníka stavby, žiadateľ sa preukáže dokladom o nadobudnutí stavby.

Ak žiadosť podáva iná osoba ako stavebník, musí predložiť splnomocnenie na zastupovanie s úradne overeným podpisom.

Zmena alebo zrušenie súpisného čísla

Žiadosť o zmenu – zrušenie súpisného čísla môže podať vlastník budovy na predpísanom tlačive. K žiadosti je potrebné priložiť:

 • doklad o vlastníctve budovy alebo doklad o inom práve k budove
 • geometrický plán
 • zameranie adresného bodu bodu (§3 ods. 4 zákona č. 125/2015 Z. z. o registri adries a o zmene a doplnení niektorých zákonov), ak zmena zamerania adresného bodu má vplyv na zmenu súpisného čísla
 • dokumenty, ktoré sú podkladom na odôvodnenie žiadosti (napr. Rozhodnutie o odstránení stavby a pod.)

Ak žiadosť podáva iná osoba ako stavebník, musí predložiť splnomocnenie na zastupovanie s úradne overeným podpisom.


Poplatok za obstaranie tabuľky so súpisným a orientačným číslo:
(prvé vydanie súpisného čísla je bezplatné –obec obstaráva na vlastné náklady)
4,98 € za obstaranie a vydanie tabuľky s určeným orientačným číslom stavebníkovi alebo inej oprávnenej osobe

Lehota na vybavenie:
do 30 dní
Opravný prostriedok sa nepodáva

Príloha č.1

Žiadosť o určenie súpisného čísla