Vývoz odpadu 2019

WEB stránka ZŠ Čičava

ZŠ

Kontakt

Obec Čičava

Obecný úrad
Čičava 41
Vranov nad Topľou
093 01

Tel.:
+421 57 442 20 00

e-mail:
obec@cicava.sk

IČO: 00332305

VÚB a.s. Vranov n/T

Č. ú. 23620632/0200

Návštevnosť

Návštevnosť:

Počítadlo prístupov

Navigácia

Obsah

VZN 2019

VZN č. 1/2019 o vyhlásení záväznej časti Zmien a doplnkov č. 1 Územného plánu obce Čičava, ktorým sa vymedzujú záväzné časti Zmien a doplnkov č. 1 Územného plánu obce Čičava. Stiahnuté: 19x

VZN č. 2/2019 o poskytovaní prenájmu sály kultúrneho domu, kuchyne a inventáru a príslušných skladovacích priestorov v obci Čičava Stiahnuté: 33x

VZN č. 3/2019 ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov Stiahnuté: 20x

VZN č. 4/2019 upravujúce, obmedzujúce a zakazujúce všeobecné užívanie vôd na drobných vodných tokoch a iných vodných útvaroch na území obce Čičava Stiahnuté: 16x

VZN č. 5/2019 o pravidlách na udržiavanie čistoty a ochranu verejnej zelene v obci Čičava Stiahnuté: 25x

VZN č. 6/2019 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd Stiahnuté: 4x

VZN č. 7/2019 o zneškodňovaní obsahu žúmp Stiahnuté: 5x

VZN č. 8/2019 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Čičava Stiahnuté: 6x

VZN č. 9/2019 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených so stravovaním v školách a školských zariadeniach zriadených obcou Čičava Stiahnuté: 7x

VZN 2018

VZN č. 1/2018 o správnych poplatkoch Stiahnuté: 82x

VZN 2017

VZN č. 1/2017 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Čičava Stiahnuté: 214x

VZN č. 2/2017 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb Stiahnuté: 87x

VZN č. 3/2017 o správe a prevádzkovaní pohrebiska na území obce Čičava - Prevádzkový poriadok pohrebiska Stiahnuté: 108x

VZN č. 4/2017 o slobodnom prístupe k informáciám zverejňovaných Obcou Čičava Stiahnuté: 109x

VZN 2016

VZN č.1/2016 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Čičava Stiahnuté: 205x

VZN č.2/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a DSO na území obce Čičava Stiahnuté: 132x

Zmena VZN č.1/2016 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za KO a DSO na území obce Čičava Stiahnuté: 137x

VZN 2015

Prevádzkový poriadok - viacúčelové ihrisko Čičava Stiahnuté: 210x

VZN č.2/2015 Poplatky, otváracie hodiny a prevádzkový poriadok viacúčelového ihriska v obci Čičava Stiahnuté: 257x

VZN č.3/2015 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce Stiahnuté: 228x

Stránka