Navigácia

Obsah

VZN 2021

VZN č. 2/2021 o vyhlásení záväznej časti Zmien a doplnkov č. 2 Územného plánu obce Čičava, ktorým sa vymedzujú záväzné časti Zmien a doplnkov č. 2 Územného plánu obce Čičava Stiahnuté: 96x

VZN č. 3/2021 o vyhlásení záväznej časti Zmien a doplnkov č.3 Územného plánu obce Čičava, ktorým sa vymedzujú záväzné časti Zmien a doplnkov č.3 Územného plánu obce Čičava. Stiahnuté: 18x

VZN 2020

VZN č. 1/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Čičava Stiahnuté: 140x

VZN č. 2/2020 o vyhradení miesta a o podmienkach na umiestnenie volebných plagátov na verejných priestranstvách obce Čičava Stiahnuté: 96x

VZN 2019

VZN č. 1/2019 o vyhlásení záväznej časti Zmien a doplnkov č. 1 Územného plánu obce Čičava, ktorým sa vymedzujú záväzné časti Zmien a doplnkov č. 1 Územného plánu obce Čičava. Stiahnuté: 255x

VZN č. 10/2019 o poskytovaní príspevku na stravovanie dôchodcov Stiahnuté: 163x

VZN č. 11/2019 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Čičva Stiahnuté: 208x

VZN č. 2/2019 o poskytovaní prenájmu sály kultúrneho domu, kuchyne a inventáru a príslušných skladovacích priestorov v obci Čičava Stiahnuté: 287x

VZN č. 3/2019 ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov Stiahnuté: 291x

VZN č. 4/2019 upravujúce, obmedzujúce a zakazujúce všeobecné užívanie vôd na drobných vodných tokoch a iných vodných útvaroch na území obce Čičava Stiahnuté: 226x

VZN č. 5/2019 o pravidlách na udržiavanie čistoty a ochranu verejnej zelene v obci Čičava Stiahnuté: 218x

VZN č. 6/2019 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd Stiahnuté: 203x

VZN č. 7/2019 o zneškodňovaní obsahu žúmp Stiahnuté: 183x

VZN č. 8/2019 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Čičava Stiahnuté: 208x

VZN č. 9/2019 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených so stravovaním v školách a školských zariadeniach zriadených obcou Čičava Stiahnuté: 200x

VZN 2018

VZN č. 1/2018 o správnych poplatkoch Stiahnuté: 282x

VZN 2017

VZN č. 1/2017 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Čičava Stiahnuté: 524x

VZN č. 2/2017 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb Stiahnuté: 304x

VZN č. 3/2017 o správe a prevádzkovaní pohrebiska na území obce Čičava - Prevádzkový poriadok pohrebiska Stiahnuté: 339x

VZN č. 4/2017 o slobodnom prístupe k informáciám zverejňovaných Obcou Čičava Stiahnuté: 408x

Stránka