Navigácia

Obsah

VZN 2021

VZN č. 2/2021 o vyhlásení záväznej časti Zmien a doplnkov č. 2 Územného plánu obce Čičava, ktorým sa vymedzujú záväzné časti Zmien a doplnkov č. 2 Územného plánu obce Čičava Stiahnuté: 65x

VZN 2020

VZN č. 1-2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Čičava Stiahnuté: 107x

VZN č. 2-2020 o vyhradení miesta a o podmienkach na umiestnenie volebných plagátov na verejných priestranstvách obce Čičava Stiahnuté: 68x

VZN 2019

VZN č. 1/2019 o vyhlásení záväznej časti Zmien a doplnkov č. 1 Územného plánu obce Čičava, ktorým sa vymedzujú záväzné časti Zmien a doplnkov č. 1 Územného plánu obce Čičava. Stiahnuté: 214x

VZN č. 10/2019 o poskytovaní príspevku na stravovanie dôchodcov Stiahnuté: 129x

VZN č. 11/2019 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Čičva Stiahnuté: 154x

VZN č. 2/2019 o poskytovaní prenájmu sály kultúrneho domu, kuchyne a inventáru a príslušných skladovacích priestorov v obci Čičava Stiahnuté: 254x

VZN č. 3/2019 ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov Stiahnuté: 260x

VZN č. 4/2019 upravujúce, obmedzujúce a zakazujúce všeobecné užívanie vôd na drobných vodných tokoch a iných vodných útvaroch na území obce Čičava Stiahnuté: 198x

VZN č. 5/2019 o pravidlách na udržiavanie čistoty a ochranu verejnej zelene v obci Čičava Stiahnuté: 189x

VZN č. 6/2019 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd Stiahnuté: 177x

VZN č. 7/2019 o zneškodňovaní obsahu žúmp Stiahnuté: 159x

VZN č. 8/2019 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Čičava Stiahnuté: 176x

VZN č. 9/2019 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených so stravovaním v školách a školských zariadeniach zriadených obcou Čičava Stiahnuté: 171x

VZN 2018

VZN č. 1/2018 o správnych poplatkoch Stiahnuté: 255x

VZN 2017

VZN č. 1/2017 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Čičava Stiahnuté: 480x

VZN č. 2/2017 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb Stiahnuté: 267x

VZN č. 3/2017 o správe a prevádzkovaní pohrebiska na území obce Čičava - Prevádzkový poriadok pohrebiska Stiahnuté: 304x

VZN č. 4/2017 o slobodnom prístupe k informáciám zverejňovaných Obcou Čičava Stiahnuté: 365x

VZN 2016

VZN č.1/2016 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Čičava Stiahnuté: 377x

Stránka