Vývoz odpadu 2019

WEB stránka ZŠ Čičava

ZŠ

Kontakt

Obec Čičava

Obecný úrad
Čičava 41
Vranov nad Topľou
093 01

Tel.:
+421 57 442 20 00

e-mail:
obec@cicava.sk

IČO: 00332305

VÚB a.s. Vranov n/T

Č. ú. 23620632/0200

Návštevnosť

Návštevnosť:

Počítadlo prístupov

Navigácia

Obsah

VZN

Návrh: VZN č. 1/2006 o prevádzke Domu smútku, pohrebiska a pochovávaní v Obci Čičava Stiahnuté: 235x

Všeobecne záväzné nariadenie obce Čičava 3/2009 zo dňa 31. júla 2009- Záväzná časť UP obce Čičava Stiahnuté: 21x

VZN - Požiarny poriadok obce Stiahnuté: 166x

VZN 6/2009 Poplatky, prevádzkové hodiny a prevádzkový poriadok viacúčelového ihriska v Čičave Stiahnuté: 169x

VZN 2011

VZN č.1/2010 o miestnych daniach na rok 2011 Stiahnuté: 336x

VZN č.2/2010 o miestnom poplatku za KO a DSO na rok 2011 Stiahnuté: 182x

VZN 2012

VZN č.1/2011 o dani z nehnuteľnosti na rok 2012 Stiahnuté: 205x

VZN č.2/2011 o miestnom poplatku za KO a DSO na rok 2012 Stiahnuté: 172x

VZN č.3/2011 o poplatkoch za úkony vykonávané OcÚ a za prenájom majetku obce Stiahnuté: 171x

VZN 2013

VZN č.1/2012 o dani z nehnuteľnosti, dani za psa na rok 2013 Stiahnuté: 212x

VZN č.2/2012 o miestnom poplatku za KO a DSO na rok 2013 Stiahnuté: 170x

VZN č.3/2012 o určení dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ, ŠZ a CVČ so sídlom na území obce Čičava Stiahnuté: 156x

VZN č.4/2012 o správnych poplatkoch a poplatkoch za pracovné úkony vykonávané obecným úradom Čičava Stiahnuté: 188x

VZN 2014

VZN č.1/2013 o miestnych daniach na rok 2014 Stiahnuté: 260x

VZN č.2/2013 o poplatku za KO a DSO na rok 2014 Stiahnuté: 155x

VZN č.3/2013 o stanovení podmienok nájmu obecných bytov na rok 2014 Stiahnuté: 211x

VZN č.4/2013 o nakladaní s odpadmi na rok 2014 Stiahnuté: 176x

VZN č.5/2013 o správnych poplatkoch na rok 2014 Stiahnuté: 209x

VZN č.6/2013 o chove hospodárskych zvierat na rok 2014 Stiahnuté: 206x

VZN 2015

Prevádzkový poriadok - viacúčelové ihrisko Čičava Stiahnuté: 187x

Stránka