Navigácia

Obsah

VZN 2020

VZN č. 1-2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Čičava Stiahnuté: 6x

VZN 2019

VZN č. 1/2019 o vyhlásení záväznej časti Zmien a doplnkov č. 1 Územného plánu obce Čičava, ktorým sa vymedzujú záväzné časti Zmien a doplnkov č. 1 Územného plánu obce Čičava. Stiahnuté: 136x

VZN č. 10/2019 o poskytovaní príspevku na stravovanie dôchodcov Stiahnuté: 57x

VZN č. 11/2019 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Čičva Stiahnuté: 62x

VZN č. 2/2019 o poskytovaní prenájmu sály kultúrneho domu, kuchyne a inventáru a príslušných skladovacích priestorov v obci Čičava Stiahnuté: 159x

VZN č. 3/2019 ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov Stiahnuté: 141x

VZN č. 4/2019 upravujúce, obmedzujúce a zakazujúce všeobecné užívanie vôd na drobných vodných tokoch a iných vodných útvaroch na území obce Čičava Stiahnuté: 120x

VZN č. 5/2019 o pravidlách na udržiavanie čistoty a ochranu verejnej zelene v obci Čičava Stiahnuté: 125x

VZN č. 6/2019 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd Stiahnuté: 105x

VZN č. 7/2019 o zneškodňovaní obsahu žúmp Stiahnuté: 102x

VZN č. 8/2019 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Čičava Stiahnuté: 102x

VZN č. 9/2019 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených so stravovaním v školách a školských zariadeniach zriadených obcou Čičava Stiahnuté: 110x

VZN 2018

VZN č. 1/2018 o správnych poplatkoch Stiahnuté: 182x

VZN 2017

VZN č. 1/2017 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Čičava Stiahnuté: 359x

VZN č. 2/2017 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb Stiahnuté: 195x

VZN č. 3/2017 o správe a prevádzkovaní pohrebiska na území obce Čičava - Prevádzkový poriadok pohrebiska Stiahnuté: 226x

VZN č. 4/2017 o slobodnom prístupe k informáciám zverejňovaných Obcou Čičava Stiahnuté: 231x

VZN 2016

VZN č.1/2016 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Čičava Stiahnuté: 309x

VZN č.2/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a DSO na území obce Čičava Stiahnuté: 243x

Zmena VZN č.1/2016 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za KO a DSO na území obce Čičava Stiahnuté: 253x

Stránka