Obsah

VZN 2023

VZN č. 1/2023 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladvo spojených sostravovaním v školách a školských zariadeniach zriadených obcou Čičava Stiahnuté: 43x

VZN č. 2/2023 o poskytovaní príspevku na stravovanie dôchodcov Stiahnuté: 45x

VZN č. 3/2023 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú phradu nákladov spojených s činnosťou škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Čičava Stiahnuté: 42x

VZN č. 4/2023 o poskytovaní prenájmu sály kultúrneho domu, kuchyne, inventáru a príslušných skladovacích priestorov a Domu smútku v obci Čičava Stiahnuté: 58x

VZN č. 5/2023 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Čičava Stiahnuté: 21x

VZN 2022

VZN č. 1/2022 o verejnom poriadku na území Obce Čičava Stiahnuté: 61x

VZN č. 2/2022 o o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Čičava Stiahnuté: 80x

VZN 2021

VZN č. 2/2021 o vyhlásení záväznej časti Zmien a doplnkov č. 2 Územného plánu obce Čičava, ktorým sa vymedzujú záväzné časti Zmien a doplnkov č. 2 Územného plánu obce Čičava Stiahnuté: 159x

VZN č. 3/2021 o vyhlásení záväznej časti Zmien a doplnkov č.3 Územného plánu obce Čičava, ktorým sa vymedzujú záväzné časti Zmien a doplnkov č.3 Územného plánu obce Čičava. Stiahnuté: 72x

VZN 2020

VZN č. 1/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Čičava Stiahnuté: 199x

VZN č. 2/2020 o vyhradení miesta a o podmienkach na umiestnenie volebných plagátov na verejných priestranstvách obce Čičava Stiahnuté: 141x

VZN 2019

VZN č. 1/2019 o vyhlásení záväznej časti Zmien a doplnkov č. 1 Územného plánu obce Čičava, ktorým sa vymedzujú záväzné časti Zmien a doplnkov č. 1 Územného plánu obce Čičava. Stiahnuté: 336x

VZN č. 10/2019 o poskytovaní príspevku na stravovanie dôchodcov Stiahnuté: 236x

VZN č. 11/2019 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Čičva Stiahnuté: 301x

VZN č. 2/2019 o poskytovaní prenájmu sály kultúrneho domu, kuchyne a inventáru a príslušných skladovacích priestorov v obci Čičava Stiahnuté: 425x

VZN č. 3/2019 ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov Stiahnuté: 355x

VZN č. 4/2019 upravujúce, obmedzujúce a zakazujúce všeobecné užívanie vôd na drobných vodných tokoch a iných vodných útvaroch na území obce Čičava Stiahnuté: 300x

VZN č. 5/2019 o pravidlách na udržiavanie čistoty a ochranu verejnej zelene v obci Čičava Stiahnuté: 280x

VZN č. 6/2019 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd Stiahnuté: 279x

VZN č. 7/2019 o zneškodňovaní obsahu žúmp Stiahnuté: 244x

Stránka