Vývoz odpadu 2019

WEB stránka ZŠ Čičava

ZŠ

Kontakt

Obec Čičava

Obecný úrad
Čičava 41
Vranov nad Topľou
093 01

Tel.:
+421 57 442 20 00

e-mail:
obec@cicava.sk

IČO: 00332305

VÚB a.s. Vranov n/T

Č. ú. 23620632/0200

Návštevnosť

Návštevnosť:

Počítadlo prístupov

Navigácia

Obsah

VZN

Návrh: VZN č. 1/2006 o prevádzke Domu smútku, pohrebiska a pochovávaní v Obci Čičava Stiahnuté: 265x

Všeobecne záväzné nariadenie obce Čičava 3/2009 zo dňa 31. júla 2009- Záväzná časť UP obce Čičava Stiahnuté: 44x

VZN - Požiarny poriadok obce Stiahnuté: 187x

VZN 6/2009 Poplatky, prevádzkové hodiny a prevádzkový poriadok viacúčelového ihriska v Čičave Stiahnuté: 191x

VZN 2011

VZN č. 02/2011 o určení výšky mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole zriadenej obcou v Čičave Stiahnuté: 19x

VZN č. 03/2011 o určení výšky mesačného príspevku zák.zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov spojených so stravovaním dieťaťa, žiaka v zariadení školského stravovania zriadeného obcou Stiahnuté: 16x

VZN č.1/2010 o miestnych daniach na rok 2011 Stiahnuté: 394x

VZN č.2/2010 o miestnom poplatku za KO a DSO na rok 2011 Stiahnuté: 203x

VZN 2012

VZN č.1/2011 o dani z nehnuteľnosti na rok 2012 Stiahnuté: 232x

VZN č.2/2011 o miestnom poplatku za KO a DSO na rok 2012 Stiahnuté: 194x

VZN č.3/2011 o poplatkoch za úkony vykonávané OcÚ a za prenájom majetku obce Stiahnuté: 195x

VZN 2013

VZN č.1/2012 o dani z nehnuteľnosti, dani za psa na rok 2013 Stiahnuté: 241x

VZN č.2/2012 o miestnom poplatku za KO a DSO na rok 2013 Stiahnuté: 196x

VZN č.3/2012 o určení dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ, ŠZ a CVČ so sídlom na území obce Čičava Stiahnuté: 182x

VZN č.4/2012 o správnych poplatkoch a poplatkoch za pracovné úkony vykonávané obecným úradom Čičava Stiahnuté: 214x

VZN 2014

VZN č.1/2013 o miestnych daniach na rok 2014 Stiahnuté: 284x

VZN č.2/2013 o poplatku za KO a DSO na rok 2014 Stiahnuté: 174x

VZN č.3/2013 o stanovení podmienok nájmu obecných bytov na rok 2014 Stiahnuté: 234x

VZN č.4/2013 o nakladaní s odpadmi na rok 2014 Stiahnuté: 199x

VZN č.5/2013 o správnych poplatkoch na rok 2014 Stiahnuté: 232x

Stránka