Navigácia

Obsah

VZN 2021

VZN č. 2/2021 o vyhlásení záväznej časti Zmien a doplnkov č. 2 Územného plánu obce Čičava, ktorým sa vymedzujú záväzné časti Zmien a doplnkov č. 2 Územného plánu obce Čičava Stiahnuté: 29x

VZN 2020

VZN č. 1-2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Čičava Stiahnuté: 75x

VZN č. 2-2020 o vyhradení miesta a o podmienkach na umiestnenie volebných plagátov na verejných priestranstvách obce Čičava Stiahnuté: 45x

VZN 2019

VZN č. 1/2019 o vyhlásení záväznej časti Zmien a doplnkov č. 1 Územného plánu obce Čičava, ktorým sa vymedzujú záväzné časti Zmien a doplnkov č. 1 Územného plánu obce Čičava. Stiahnuté: 187x

VZN č. 10/2019 o poskytovaní príspevku na stravovanie dôchodcov Stiahnuté: 103x

VZN č. 11/2019 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Čičva Stiahnuté: 123x

VZN č. 2/2019 o poskytovaní prenájmu sály kultúrneho domu, kuchyne a inventáru a príslušných skladovacích priestorov v obci Čičava Stiahnuté: 230x

VZN č. 3/2019 ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov Stiahnuté: 228x

VZN č. 4/2019 upravujúce, obmedzujúce a zakazujúce všeobecné užívanie vôd na drobných vodných tokoch a iných vodných útvaroch na území obce Čičava Stiahnuté: 170x

VZN č. 5/2019 o pravidlách na udržiavanie čistoty a ochranu verejnej zelene v obci Čičava Stiahnuté: 166x

VZN č. 6/2019 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd Stiahnuté: 153x

VZN č. 7/2019 o zneškodňovaní obsahu žúmp Stiahnuté: 139x

VZN č. 8/2019 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Čičava Stiahnuté: 150x

VZN č. 9/2019 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených so stravovaním v školách a školských zariadeniach zriadených obcou Čičava Stiahnuté: 148x

VZN 2018

VZN č. 1/2018 o správnych poplatkoch Stiahnuté: 228x

VZN 2017

VZN č. 1/2017 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Čičava Stiahnuté: 440x

VZN č. 2/2017 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb Stiahnuté: 239x

VZN č. 3/2017 o správe a prevádzkovaní pohrebiska na území obce Čičava - Prevádzkový poriadok pohrebiska Stiahnuté: 272x

VZN č. 4/2017 o slobodnom prístupe k informáciám zverejňovaných Obcou Čičava Stiahnuté: 328x

VZN 2016

VZN č.1/2016 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Čičava Stiahnuté: 352x

Stránka