Vývoz odpadu 2020

WEB stránka ZŠ Čičava

ZŠ

Kontakt

Obec Čičava

Obecný úrad
Čičava 41
Vranov nad Topľou
093 01

Tel.:
+421 57 442 20 00

e-mail:
obec@cicava.sk

IČO: 00332305

VÚB a.s. Vranov n/T

Č. ú. 23620632/0200

Návštevnosť

Návštevnosť:

Počítadlo prístupov

Navigácia

Obsah

VZN 2015

VZN č.2/2015 Poplatky, otváracie hodiny a prevádzkový poriadok viacúčelového ihriska v obci Čičava Stiahnuté: 315x

VZN č.3/2015 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce Stiahnuté: 294x

VZN č.4/2015 o organizácii miestneho referenda Stiahnuté: 338x

VZN 2014

VZN č.1/2013 o miestnych daniach na rok 2014 Stiahnuté: 322x

VZN č.2/2013 o poplatku za KO a DSO na rok 2014 Stiahnuté: 222x

VZN č.3/2013 o stanovení podmienok nájmu obecných bytov na rok 2014 Stiahnuté: 289x

VZN č.4/2013 o nakladaní s odpadmi na rok 2014 Stiahnuté: 242x

VZN č.5/2013 o správnych poplatkoch na rok 2014 Stiahnuté: 277x

VZN č.6/2013 o chove hospodárskych zvierat na rok 2014 Stiahnuté: 300x

VZN 2013

VZN č.1/2012 o dani z nehnuteľnosti, dani za psa na rok 2013 Stiahnuté: 296x

VZN č.2/2012 o miestnom poplatku za KO a DSO na rok 2013 Stiahnuté: 247x

VZN č.3/2012 o určení dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ, ŠZ a CVČ so sídlom na území obce Čičava Stiahnuté: 231x

VZN č.4/2012 o správnych poplatkoch a poplatkoch za pracovné úkony vykonávané obecným úradom Čičava Stiahnuté: 265x

VZN 2012

VZN č.1/2011 o dani z nehnuteľnosti na rok 2012 Stiahnuté: 286x

VZN č.2/2011 o miestnom poplatku za KO a DSO na rok 2012 Stiahnuté: 228x

VZN č.3/2011 o poplatkoch za úkony vykonávané OcÚ a za prenájom majetku obce Stiahnuté: 244x

VZN 2011

VZN č. 02/2011 o určení výšky mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole zriadenej obcou v Čičave Stiahnuté: 51x

VZN č. 03/2011 o určení výšky mesačného príspevku zák.zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov spojených so stravovaním dieťaťa, žiaka v zariadení školského stravovania zriadeného obcou Stiahnuté: 53x

VZN č.1/2010 o miestnych daniach na rok 2011 Stiahnuté: 974x

VZN č.2/2010 o miestnom poplatku za KO a DSO na rok 2011 Stiahnuté: 247x

Stránka