Navigácia

Obsah

VZN 2016

VZN č.2/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a DSO na území obce Čičava Stiahnuté: 299x

Zmena VZN č.1/2016 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za KO a DSO na území obce Čičava Stiahnuté: 289x

VZN 2015

Prevádzkový poriadok - viacúčelové ihrisko Čičava Stiahnuté: 346x

VZN č.2/2015 Poplatky, otváracie hodiny a prevádzkový poriadok viacúčelového ihriska v obci Čičava Stiahnuté: 381x

VZN č.3/2015 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce Stiahnuté: 363x

VZN č.4/2015 o organizácii miestneho referenda Stiahnuté: 410x

VZN 2014

VZN č.1/2013 o miestnych daniach na rok 2014 Stiahnuté: 385x

VZN č.2/2013 o poplatku za KO a DSO na rok 2014 Stiahnuté: 298x

VZN č.3/2013 o stanovení podmienok nájmu obecných bytov na rok 2014 Stiahnuté: 397x

VZN č.4/2013 o nakladaní s odpadmi na rok 2014 Stiahnuté: 324x

VZN č.5/2013 o správnych poplatkoch na rok 2014 Stiahnuté: 344x

VZN č.6/2013 o chove hospodárskych zvierat na rok 2014 Stiahnuté: 377x

VZN 2013

VZN č.1/2012 o dani z nehnuteľnosti, dani za psa na rok 2013 Stiahnuté: 384x

VZN č.2/2012 o miestnom poplatku za KO a DSO na rok 2013 Stiahnuté: 312x

VZN č.3/2012 o určení dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ, ŠZ a CVČ so sídlom na území obce Čičava Stiahnuté: 312x

VZN č.4/2012 o správnych poplatkoch a poplatkoch za pracovné úkony vykonávané obecným úradom Čičava Stiahnuté: 331x

VZN 2012

VZN č.1/2011 o dani z nehnuteľnosti na rok 2012 Stiahnuté: 356x

VZN č.2/2011 o miestnom poplatku za KO a DSO na rok 2012 Stiahnuté: 294x

VZN č.3/2011 o poplatkoch za úkony vykonávané OcÚ a za prenájom majetku obce Stiahnuté: 315x

VZN 2011

VZN č. 02/2011 o určení výšky mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole zriadenej obcou v Čičave Stiahnuté: 107x

Stránka