Navigácia

Obsah

Kultúra

FotoUprostred dediny sa nachádza neveľký gréckokatolícky chrám – teda cerkev, zasvätený sv. Kozmovi a Damiánovi a vedľa cintorín. Druhý, oveľa mladší rímskokatolícky kostol, zasvätený Panne Márii Kráľovnej Mája, je v Osade.

V obci je fara, sídlo gréckokatolíckeho farského úradu s filiálkami Merník a Komárany (a v minulosti aj Nižný Kručov). Rímskokatolícky kostol je filiálkou michalkovskej farnosti.

FotoNemáme presné správy, kedy vznikla čičavská farnosť, vieme, len, že kostol je veľmi starý. Je dosť možné, že v časoch bojov protestantov s katolíkmi mohli tu byť kalvíni. Roku 1749 žilo v Čičave 111 gréckokatolíkov, 9 rímskokatolíkov a 35 detí. V roku 1806 žilo v Čičave 190 gréckokatolíkov, 8 „hebrejov“ a žiadny rímskokatolík. Gréckokatolíci boli vždy chudobnejšou časťou obyvateľstva. Gréckokatolícka cirkev bola úradne zakázaná v prvých rokoch komunistického režimu. Vtedajší čičavský farár, dekan Michal Ďurišin bol vysťahovaný z obce 8. decembra 1951 a odvtedy slúžila fara i cerkev pravoslávnej cirkvi. Čičavčania sa začas modlili na cintoríne a zomretých pochovávali bez kňaza. V roku 1968 bola gréckokatolícka cirkev obnovená. Plnej rehabilitácie sa dožila až po roku 1989. Niektorí z bývalých gréckokatolíkov už ostali natrvalo v lone rímskokatolíckej cirkvi. Veriaci opravili chrám, rozšírili ho o sakristiu a opravili aj farskú budovu.

Roku 1929 sa pod vedením učiteľa Jozefa Capa odohralo prvé divadelné predstavenie miestnych ochotníkov. Tak vznikla tradícia každoročných divadelných predstavení.

Ďalšou kultúrnou aktivitou bol folklórny súbor „Čičavčan“. Tento súbor pod vedením Heleny Dzurjovčinovej (učiteľky) a jej manžela Dezidera Dzurjovčina (riaditeľa školy) tvorilo asi 40 čičavských mužov a žien, dosahoval počas svojej nedlhej existencie úspechy aj na súťažiach v speve a tanci v rámci Michalovského okresu.

Záujmové združenie na obnovu folkóru, ľudových tradícií a remesiel Kňahinka

Predseda: Michal Kertis

Významnou kultúrnou aktivitou v obci je činnosť Záujmového združenia na obnovu folklóru, ľudových tradícií a remesiel Kňahinka. Záujmové združenie bolo zaregistrované na Ministerstve vnútra dňa 21. 2. 2000. Prípravný výbor, ktorý vypracoval Stanovy Záujmového združenia Kňahinka pracoval v zložení: Ing. Ladislav Kalafa – predseda prípravného výboru,  Michal Kertis, Anna Zahorodníková.

Ustanovujúca schôdza záujmového združenia sa konala 24. 3. 2000. Do Rady záujmového združenia Kňahinka boli zvolení: Ing. Ladislav Kalafa – predseda záujmového združenia, Michal Kertis, Anna Zahorodníková, Anton Kopčo a Ján Hric. Do revíznej komisie boli zvolení Bc. Iveta Antušová, Pavol Baran. Ďalšími členmi ZZ boli Zdenka Baranová, Mária Gdovinová, Iveta Grobárová, Mária Hricová, Bc. Marta Kalafová, Anna Kavčáková, Marta Kertisová, Milan Kopčo, Renáta Nemčíková, František Nemčík, Marta Švarná, Jozef Švarný, Pavol Zahorodník a Marek Folťan.

V roku 2000 zo štátneho fondu kultúry Pro Slovakia zabezpečil predseda združenia príspevok na zakúpenie krojov vo výške 15 000 Sk a sponzorský dar z Národnej banky Slovenska vo výške 3 000 Sk. Sila tohto ZZ bola predovšetkým v jeho kolektívnom poňatí a súdržnosti. Tento kolektív dokázal, že folklór nie je len minulosť, ale aj prítomnosť, nie je to len práca ale aj radosť z dobre vykonaného diela, obohacujúceho jednotlivcov, kolektívov a spoločnosť.

Za obdobie existencie sa v ZZ Kňaninka  vystriedalo viacero členov – obyvateľov obce. Na každoročných súťažiach Roztoky v Banskom obsadilo duo Jana Budaiová, Anna Zahorodníková 1. a 2. miesto, sólo spev Nikola Antušová 1. miesto, ženy Kňahinky 2. miesto, duo Pavol Barana Michal Kertis 2. miesto.

V roku 2008 starosta obce Ing. Kalafa udelil záujmovému združeniu Kňahinka pri príležitosti 10. výročia založenia folklórnej skupiny Nový Čičavčan Cenu starostu obce za rozvoj regionálnej kultúry.

Záujmové združenie Kňahinka rozšírila aj ľudovú hudbu, ktorá hrá v zložení: Kertis Radoslav, Čikot Juraj, Mgr. Budaiová Jana, Kertis Michal.

V r. 2009 rady záujmového združenia rozšírili mladí ľudia z obce, čo sa odzrkadlilo v zvýšení úrovne tanečnej zložky na vystúpeniach .