Navigácia

Obsah

Projekty a dotácie

 za obdobie 2016 - 2022

 

 1. Terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít

 

 

 2. PODPORA PREDPRIMÁRNEHO VZDELÁVANIA DETÍ Z MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH  KOMUNÍT I. (NP PRIM – Projekt Inklúzie v Materských školách)

 

 

 3. Oprava a rozšírenie miestnej komunikácie v Rómskej osade Čičava

 

 

 4. Prístavba kuchyne ku kultúrnemu domu

 

 

 5. Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu Čičava

 

 

 6. Zakúpenie nových stolov a stoličiek do sály kultúrneho domu Čičava

 

 

 7. Rekonštrukcia a zateplenie hasičskej zbrojnice

 

 

 8. Výstavba detského ihriska pre potreby obce Čičava

 

 

 9. Miestne občianske poriadkové služby v obci Čičava

 

 

10. Zberný dvor Čičava

 

 

11. Rekonštrukcia predškolského zariadenia v obci Čičava

 

 

12. Rekonštrukcia cintorína - oplotenie a rozšírenie

 

 

13. Výstavba odstavných plôch pri dome smútku

 

 

14. Zvýšenie inkluzívnosti na Základnej škole Čičava

 

 

15. Terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít II.

 

 

16.  Stavebné úpravy spevnených plôch a výmena oplotenia pri hasičskej zbrojnici

 

 

17.  Výstavba chodníka v obci Čičava

 

 

18.  Prestrešenie spevnených plôch pri hasičskej zbrojnici v obci Čičava

 

 

19.  Sadové úpravy verejných priestranstiev

 

 

20.  Miestne občianske poriadkové služby v obci Čičava

 

 

21. Výstavba chodníka pri ceste 3619 v intraviláne obce Čičava - 1. etapa

 

 

22. Výstavba chodníka pri ceste 3619 v intraviláne obce Čičava - II. etapa 

 

 

23. Rozšírenie kanalizácie v obci Čičava - vetvy AII-5, AII-6, AII-7 

 

 

24. Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu v obci Čičava 

 

 

25. Projektová dokumentácia: Prestupné bývanie - Čičava