Navigácia

Obsah

Zvýšenie inkluzívnosti na Základnej škole Čičava

Názov projektu: Zvýšenie inkluzívnosti  na Základnej škole Čičava

Miesto realizácie projektu: Prešovský kraj, Vranov nad Topľou, Čičava

Projekt je spolufinancovaný fondom: Európsky sociálny fond

Špecifický cieľ projektu: 1.1.1 Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie detí a žiakov

Výška NFP: 34 371,00 EUR

Začiatok realizácie hlavných aktivít: 1/2020

Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu: 12/2022

 

Opis projektu:

 

Predmetom realizácie projektu je vytvorenie jedného nového pracovného miesta pedagogického asistenta.

 

Hlavný cieľ projektu: Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie žiakov na Základnej škole v Čičave.

 

Špecifické ciele projektu:

  1. Vytvoriť podmienky pre efektívne vzdelávanie sociálne znevýhodnených žiakov s asistenciou pedagogického asistenta.

 

Projekt napĺňa nasledovné merateľné ukazovatele:

 

P0052: Dodatočný počet žiakov so ŠVVP zaradených v bežných triedach, v školách ktoré implementujú inkluzívny model vzdelávania 24 mesiacov po skončení projektu – 4

P0053: Dodatočný počet žiakov so ŠVVP zo SZP zaradených v bežných triedach, v školách ktoré implementujú inkluzívny model vzdelávania 24 mesiacov poskončení projektu - 1

P0314: Počet podporených škôl, ktoré uplatňujú inkluzívny model vzdelávania – 1

P0421: Počet škôl zapojených do aktivít zameraných na podporu inkluzívneho modelu vzdelávania – 1

P0605: Počet žiakov so ŠVVP v podporených školách zapojených do aktivít zameraných na podporu inkluzívneho modelu vzdelávania, ktorým sa zlepšili študijné výsledky 6 mesiacov po absolvovaní programu – 30

P0606: Počet žiakov so ŠVVP v podporených školách zapojených do aktivít zameraných na podporu inkluzívneho modelu vzdelávania.

 

Škola za pomoci pedagogického asistenta zabezpečí realizáciu výchovno-vzdelávacieho procesu v súlade s princípmi inkluzívneho vzdelávania. Vytvorí prostredie, ktoré je schopné uspokojovať rôznorodé vzdelávacie potreby každého žiaka v súlade s jeho špecifickými potrebami. Pri uskutočňovaní vzdelávacieho procesu zabezpečí individuálny prístup, rovnaké zaobchádzanie so všetkými žiakmi, uplatňovanie pozitívnej motivácie, zásluhovosti a spolupráce. Realizácia projektu prispeje k zvýšeniu inkluzívnosti a rovnakého prístupu ku kvalitnému vzdelávaniu a k zlepšeniu výsledkov a kompetencií detí a žiakov patriacich k MRK.

 

 

www.esf.gov.sk             www.minedu.gov.sk

 

„Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu“.