Navigácia

Obsah

Súčasnosť

LeteckéObec Čičava sa rozprestiera v severozápadnom výbežku Východoslovenskej nížiny. Oblasť bola osídlená už v 11. storočí. Dejiny Čičavy sú späté s hradom Čičva, ktorý tvoril dominantu regiónu. Leží v nadmorskej výške od 137 do 235 metrov. Stred Čičavy okolo 144 metrov. Najvyšším miestom v jej blízkosti je Lisa hura (318 metrov nad morom) Valal je obložený kopcami a lesmi akoby vankúšmi a hovie si v dvoch údolíčkach popri dvoch malých jarkoch. Tie sa vlievajú do trochu väčšej Čičavky, ktorá tečie zo severozápadu na juhovýchod z Michalka cez Merník a Čičavu do Vranova.Stará časť obce má zaužívaný miestny názov Valal, časť, ktorá vznikla pri severnejšom potôčiku na prelome 19. a 20. storočia volajú Osada (dávnejšie aj Koloňija). Časť napravo od Čičavky, kde bol voľakedy kaštieľ, sa volá Dvur (dávnejšie Majir).Okrem toho je v obci stará rómska osada a nová rómska osada.
V súčasnosti tu žije v 157 domoch - 1128 obyvateľov prevažne rómskej národnosti.Práve sociálne slabšiemu rómskemu obyvateľstvu sa snažia pomôcť v rómskom pastoračnom centre Horúci tím pod vedením Mgr.Mekela Martina.
  Sakrálnou dominantou a súčasne kultúrnou pamiatkou Čičavy je gréckokatolícka Cerkev sv. Kozmu a Damiána. Pôvodná stavba bola postavená v 13. storočí. V jeho bezprostrednej blízkosti sa nachádza cintorín a architektonicky novodobý dom smútku. Rímskokatolícki veriaci navštevujú Kostol sv. Panny Márie. V obci sa zachovali i prvky pôvodnej ľudovej architektúry. Školstvo tu píše svoju históriu od roku 1856. V obci sa dnes nachádza základná škola a materská škola. Rozvoju športových aktivít napomáha vybudovanie moderného viacúčelového ihriska. V oblasti kultúry je potrebné vyzdvihnúť činnosť folklórneho súboru Kňahinka. V Čičave majú miestni obyvatelia k dispozícii 2 predajne potravín a pohostinstvo. Najnavštevovanejšou turistickou atrakciou v okolí je hrad Čičva. Zachovali sa už len jeho ruiny, no samotný výhľad a okolité prírodné krásy dodávajú tomuto miesto čaro. 

Súčasná Čičava 

                Obec vo svojich rozvojových a strategických materiáloch (Územný plán obce Čičava, Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Čičava, strategické materiály v rámci združenia obcí  Ekovalali, Mikroregión Hlinné a Čičava), ale aj súčasnými aktivitami vytvára predpoklady pre trvalo udržateľný rozvoj osídlenia. Chýbajúcu kanalizáciu a čističku odpadových vôd plánujme postaviť spoločne s obcami, ktoré patria do mikroregiónu Čičava  s využitím prostriedkov z fondov EÚ.

                V súčasnosti je nižší trend výstavby rodinných domov  s prevahou menších domov ako pred niekoľkými desaťročiami, pričom sa kladie dôraz na úsporu energie na vykurovanie. Úmerne finančným možnostiam obyvateľstva prebieha aj prestavba starších rodinných domov  s využitím moderných prvkov stavebníctva a architektúry.

                Plynofikácia obce prispela k zlepšeniu čistoty ovzdušia a sieť verejného vodovodu k zásobovaniu obyvateľstva zdravotne nezávadnou pitnou vodou. Zapojením sa obyvateľstva do separovaného zberu komunálneho odpadu sa znížilo zaťaženie životného prostredia.

                Nová výstavba sa už musí realizovať v súlade s Územným plánom obce , schváleným obecným zastupiteľstvom v roku 2009, v ktorom sú zakotvené základné pravidlá pre novostavby. Cieľom takejto regulácie výstavby zo strany obce je, aby sa na základe vopred stanovených pravidiel zamedzilo živelnosti vo výstavbe domov a iných stavieb a pozitívnym smerom sa ovplyvnil celkový vzhľad obce.

                Dohoda o cezhraničnej spolupráci medzi Čičavou a poľskou gminou Nowy Zmigród, uzavretá 10. 6. 2007 poskytuje obom stranám široké možnosti spolupráce v oblasti kultúry, športu, ochrany ŽP a súčasne aj možnosť uchádzať sa o prostriedky z EÚ na spoločné projekty.

                Kultúra a šport majú v Čičave miesto aj v prítomnosti. Z iniciatívy starostu obce a obecného zastupiteľstva sa v r. 2009 vybudovalo viacúčelové ihrisko s umelou trávou, s oplotením a osvetlením. Slúži na  športové aktivity mladých obyvateľov obce a žiakov ZŠ. Viacúčelové ihrisko poskytuje široké možnosti pre rôzne športové aktivity. Ihrisko tvorí priestor na malý futbal, nohejbal, volejbal, tenis, hádzanú a basketbal.

                Každoročne sa organizujú na bývalom ihrisku Čičavské kultúrne dni. Ďalšou kultúrnou aktivitou je činnosť  OZ (občianske združenie)  obnovy folklórnych, ľudových tradícií a remesiel – Kňahinka. OZ bolo založené v r.  2000 z iniciatívy terajšieho starostu Ing. Ladislava Kalafu, Michala Kertisa a Anny Zahorodníkovej. Prvým predsedom OZ bol Ing. Ladislav Kalafa. V r. 2001  z fondu  MK SR  Pro Slovakia sme dostali pre OZ na zakúpenie krojov čiastku 15 000 Sk. Terajším predsedom OZ je p. Michal Kertis.

V r. 2008 starosta obce Ing. Kalafa  udelil OZ Kňahinka z príležitosti 10. výročia založenia FS Nový Čičavčan (r. 1998) Cenu starostu obce za rozvoj regionálnej kultúry.

18. marca  2010 starosta obce udelil Cenu starostu obce rodákovi obce Ing. Mariánovi Tkáčovi, Phd., pri príležitosti prezentácie jeho kníh Zemplínske nebo a Pravdivý slovenský príbeh.

                                                                                                                           

1999

14. septembra zvolal okresný úrad Vranov nad Topľou pracovné rokovanie s obecným zastupiteľstvom za účelom prerokovania skupinového vodovodu (Komarany, Nižný Kručov, Čičava, Merník). Generálnym projektantom  stavby bol Ing. Pavúk.

26. decembra sa konala v priestoroch kultúrneho domu nábožensko-kultúrna slávnosť.

2000

20. februára založenie OZ obnovy folklóru, ľudových tradícií a remesiel Kňahinka. Zakladajúcimi členmi OZ boli Ing. Ladislav Kalafa, Michal Kertis, Anna Zahorodníková. Na ustanovujúcej schôdzi bol prvým predsedom OZ zvolený Ing. Ladislav Kalafa.

18. mája sa konala verejná súťaž na výstavbu verejného vodovodu v obci. Súťaž vyhrala firma Gasmonta.

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo výstavbu Domu smútku, bezplatný prevod pozemkov z gréckokatolíckej cirkvi na obec.

 

2001

Pokračujú práce na výstavbe verejného vodovodu a spoločného prívodu.

V auguste sa na miestnom ihrisku konali letné slávnosti .

5. októbra obecné zastupiteľstvo súhlasí s výstavbou 12 b.j. odlišného štandardu vrátane infraštruktúry v starej rómskej osade, zhotoviteľ stavby IPN, stav. s.r.o. Prešov, Peter Kokoška.

 

2002

14. júna kolaudácia nájomných bytov, ukončená časť vodovodu v rómskej osade.

Verejná súťaž na Dom smútku, vyhrala firma Popaďák Jozef.

27. augusta bola urobená železobetónová doska pod Dom smútku.

Rozšírenie elektr. siete v časti DVOR, ukončená časť vodovodu v rómskej osade.

Vo voľbách do miestnej samosprávy bola za starostku zvolená p. Mária Nehilová.

 

2003

Od 1. januára prechod kompetencií na samosprávu, delimitačným protokolom pod obec prechádza ZŠ, MŠ, jedáleň pri MŠ a ďalšie služby s rozpočtom.

Ukončené práce na verejnom vodovode, prípojky – miestne siete od novej rómskej osady po most

 (v časti Dvor) a v obci.

Ukončená hrubá stavba na Dome smútku.

 

ROK 2004

Počet obyvateľov 967.

Vypracovaný projekt na  Stredisko osobnej hygieny a práčovne, poskytnutá dotácia 1,3 mil. Sk.

Začatá výstavba 5 b.j. v novej rómskej osade.

13. mája sa uskutočnila kolaudácia Domu smútku, slávnostná vysviacka bola 6. júna.

 ROK 2005

Počet obyvateľov presiahol 1 000  (1 004).

Začatá výstavba strediska osobnej hygieny a práčovne, nadstavbou ZŠ.

Mala začať výstavba nájomných bytov nižšieho štandardu, stavba 25 b.j. – rómska osada. Začiatok výstavby sa presúva na budúci rok z dôvodu nedostatočnej pripravenosti stavby.

Uznesením OZ č. 3/2005 zo dňa 9. júna založené združenie obcí pod názvom Mikroregión Čičava (Merník, Michalok) – starostlivosť  o odvádzanie a čistenie odpadových vôd.

V auguste kultúrne oslavy z príležitosti 735. výročia založenia obce.

30. augusta uznesením č. 6/2005 OZ uložená úloha spracovať ÚPO. 

 ROK 2006

Pokračovanie výstavby 25 b.j. – rómska osada. Ukončená výstavba 19 b.j.  Kolaudácia prebiehala tým spôsobom, že nájomníci už boli nasťahovaní v nájomných bytoch.

Ukončená nadstavba KD.

2. decembra vo voľbách do orgánov samosprávy bol zvolený Ing. Ladislav Kalafa, rodák z obce. Funkcie sa ujal 30. 12. 2006 zložením sľubu.

 

ROK 2007

Uznesením OZ č. 1/2007 vytvorená redakčná rada na vydávanie miestnych novín pod názvom Čičavský hlásnik.

Redakčná rada pracuje v zložení: Mgr. Katarína Demčáková, Ing. Ladislav Kalafa, Bc. Iveta Antušová, Štefan Sukovský, Michal Kertis.  Krstným otcom nášho hlásnika dňa 18. 4. 2007 bol Mgr. Laco Krivda, vydavateľ Vranovských novín. Prvé číslo vyšlo v apríli 2007.

Vo februári 1. ročník Fašiangového plesu v spolupráci s DHZ a PZ Dubník Čičava.

30. apríla bolo príjemným spestrením života v obci  Posedenie pri vatre.

V máji sa uskutočnila internetizácia obce (Firma WATEL), kde sa napojilo viac ako 20 rodín.

10. júna  sa uskutočnili kultúrne slávnosti v duchu Armáda deťom a nové obecné  zastupiteľstvo občanom obce. V programe vystúpili členovia  slovenskej armády, vojenský folklórny súbor Jánošík, súbor Zamutovčan, Kňahinka a mládež z obce. Medzi čestnými hosťami bol aj poslanec NR SR MUDr. Halecký, predseda výboru pre soc. veci a bývanie.

Nadviazanie cezhraničnej spolupráce s poľskou gminou Nowy Zmigród. Zmluva bola slávnostne uzatvorená dňa 10. júna o 13. hod. v miestnom Kultúrnom dome.

Uskutočnený 1. ročník súťaže DHZ o Pohár starostu.

12. augusta návšteva družobného mesta – oslavy mesta Nowy Zmigród, pri tej príležitosti vystúpila FS Kňahinka.

Z dotácie MF SR a ÚV pre RK – rekonštrukcia obecného rozhlasu, výmena žumpy v starej rómskej osade a obytná bunka. Bol navýšený majetok obce o 5,4 mil. Sk.

Uznesením OZ č. 10 zo dňa 23. 11. bola schválená Koncepcia rozvoja obce s týmito prioritami: kanalizácia obce, vodovod – dokončenie, vybudovanie multifunkčného ihriska, revitalizácia obce.

29. decembra sa v KD konal novoročný stolnotenisový turnaj o Pohár starostu obce.

 

ROK  2008

19. januára sa konal 2. ročník Fašiangového plesu. Na plese sa stretlo vyše 120 ľudí.

V januári  sa zorganizoval stolnotenisový turnaj.

17. augusta sa konalo na miestnom ihrisku Kultúrne leto s Kňahinkou. V programe vystúpila miestna mládež, FS z Bystrého a FS Kňahinka. Starosta obce prvýkrát v histórii obce udelil Cenu starostu OZ Kňahinka pri príležitosti 10. výročia založenia FS Nový Čičavčan.

Pred kultúrnymi slávnosťami súťažili DHZ o Pohár starostu obce.

22. decembra, rozhodnutím ÚS  SR, na základe sťažnosti Márie Nehilovej sa konali nové voľby starostu obce.  Do funkcie starobu obce bol zvolený opäť Ing. Ladislav Kalafa. Funkcie sa ujal 6. 12. 2008  zložením sľubu.

26. decembra OcÚ usporiadal Štefanskú zábavu.

 

ROK 2009

V januári v KD sa konal 3. ročník Fašiangového plesu.

V júli bola ukončená výstavba viacúčelového ihriska s umelým trávnikom a osvetlením v areáli ZŠ.

Úrad vlády SR prispel čiastkou 1,2 mil. Sk. OZ na svojom zasadnutí dňa 31. júla schválilo prevádzkový poriadok multifunkčného ihriska a poplatky za jeho užívanie.

2. septembra bola odovzdaná investorovi (PEhAES Prešov) 8 b.j. SRO k realizácii nadstavby – oprava strechy.  Nadstavbou vznikli štyri samostatné nájomné byty. Celkové náklady stavby dosahujú výšku do 76 000 €, na ktoré sme dostali dotáciu z MV a RR SR.

Realizovalo sa individuálne napojenie pitnej vody pre 25 b.j., z dotácie z ÚV pre RK vo výške 10 000 €.

V rámci aktivít OcÚ v prospech občanov obce sa vyčistil potok Krahulec v Novej rómskej osade.

21. septembra MF SR a MV poskytli dotáciu na výmenu okien a dverí na budove MŠ v sume cez 18 000 €.

26. decembra  sa v priestoroch Kultúrneho domu konala Štefanská zábava. Výťažok bol použitý na činnosť DHZ.

 

ROK   2010

30. januára sa v priestoroch KD konal 4. ročník Fašiangového plesu.

V marci z Fondu sociálneho rozvoja a z Európskeho sociálneho fondu dostala obec na projekt Podpora integrácie znevýhodnených  a marginalizovaných rómskych príslušníkov na trh práce v obci Čičava nenávratný finančný príspevok vo výške 156 837,96 €. Cieľom projektu je zabezpečiť prostredníctvom realizácie počítačových kurzov zlepšenie prístupu ohrozených skupín obyvateľstva na pracovný trh, zlepšiť kvalitu poskytovania sociálnych služieb a zvýšiť počet pracovných príležitostí v obci.

12. marca Ministerstvo hospodárstva SR v rámci opatrenia Budovanie a osvetlenie miest a obcí schválila žiadosť o nenávratný finančný príspevok vo výške 112 025, 40 €.

18. marca starosta obce udelil Cenu starostu obce rodákovi obce Ing. Mariánovi Tkáčovi, Phd., pri príležitosti prezentácie jeho kníh Zemplínske nebo a Pravdivý slovenský príbeh.

 ROK  2011

8.4.2011- Deň rómov - ktorý sa uskutočnil v areáli Pastoračného centra v Čičave za účasti  podpredsedu PSK, primátora mesta Vranov Ing.Ragana, predsedu ZMOVR  Ing.Kulika, zástupcov politických strán z regiónu, občanov obce Čičava a z okolia.

Starosta obce odovzdal ďakovný list  riaditeľovi Pastoračného centra Mgr.Mekelovi, manželke nebohého Jarku Jána .Na jeho počesť sa odohral futbalový turnaj  in memoriam.Tejto akcie sa zúčastnila STV2( Slovenská televízia)

14.8.2011 - V. ročník súťaž DHZ o putovný pohár  starostu obce  z príležitosti 80. výročia založenia DHZ v obci. Súťaže sa zúčastnilo 8 družstiev muži, 4 družstvá ženy. Starosta obce odovzdal hasičskú zástavu predsedovi DHZ.

 14.8.2011- Odhalenie pamätnej tabule na budove kultúrneho domu, na pamiatku obetí cholerového povstania v roku 1831, ktorú sponzoroval predseda Matice Slovenskej a starosta obce. 

október 2011

akcia Mesiac úcty k starším- ocenení občania, ktorí dosiahli v tomto roku okrúhle životné jubileum

ROK   2012

29.1.2012

Návšteva mons.Jána Babjaka SJ., prešovského arcibiskupa a metropolitu Jána v našej obci.Pred chrámom sv.Kozmu a Damiána p.arcibiskupa ,ostatných hostí a všetkých prítomných privítal starosta obce, po slávnostnej liturgii sa konala slávnostná recepcia v kultúrnom dome.

Písomné vyhlásenie mons.Jána Babjaka SJ. prešovského arcibiskupa v kronike obce :

Všetkým obyvateľom obce a p.starostovi, vyprosujem veľa Božích darov a všetky potrebné milosti.Všetkým zo srdca udeľujem arcibiskupské požehnanie.