Digitálna mapa obce ČIČAVA

mapa

Mapa CINTORÍNA

cintorin

Vývoz odpadu 2023

WEB stránka ZŠ Čičava

ZŠ

Navigácia

Obsah

 

Zberný dvor Čičava

Mapa zberný dvor

                                                             

Sídlo prevádzky:  Obec Čičava,

                                parc. CKN č. 493/6, 493/7, 493/8

                                ( na konci obce v smere na Merník )

Prevádzkový čas :

letné obdobie  (1.4. – 31.10.):      pondelok         13:00 – 15:00

                                                           streda              13:00 – 15:00                                                                                 

                                                           piatok              13:00 – 15:00

                                                           sobota             13:00 – 15:00                    

zimné obdobie (1.11. – 31. 3.):   streda 08:00 – 12:00 a 13:00 – 15:00

                                                          sobota                    13:00 – 15:00

Zoznam druhov odpadov, ktoré možno na zbernom dvor umiestniť:

Číslo druhu odpadu

Názov odpadu

Kategória odpadu

20 03 07 

Objemný odpad

O

20 03 08

Drobný stavebný odpad

O

20 02 01

Biologicky rozložiteľný odpad ( BRO )

O

Meno a priezvisko osoby zodpovednej za prevádzku zariadenia:    

Ladislav Staško, telefonický kontakt:  0905 728 901

 

Do zberného dvora nepatria nasledovné druhy odpadov:

- uhynuté zvieratá

- zmesový komunálny odpad- tento odpad si občania ukladajú do vlastných zberných nádob, 

   ktorých vývoz obec zabezpečuje 1 krát za 14 dní

- zložky separovaného zberu: papier, sklo, plast, kov – tieto druhy

  odpadu sa odoberajú podľa zvozového kalendára priamo od domácnosti

- pneumatiky: odovzdávajú sa distribútorovi pneumatík

- elektroodpad: obec uskutočňuje zber odpadu 2x ročne alebo je možné

  odovzdať v rámci spätného zberu v predajni

- nebezpečný odpad: obec uskutočňuje zber odpadu 2x ročne

- batérie a akumulátory: zberajú sa spolu s nebezpečným odpadom 2x ročne

- zberný dvor je určený na bezplatné uloženie odpadu z domácností pre FO – daňových

  poplatníkov obce Čičava

Osoba, ktorá chce odpad odovzdaťna zberný dvor musí mať trvalý alebo prechodný pobyt   

v obci Čičava alebo tu musí vlastniť nehnuteľnosť a mať uhradený poplatok za zber

komunálneho odpadu - spoplatnený je iba drobný stavebný odpad 0,078 EUR za 1 kg

 

Druhy odpadov na zbernom dvore

 

Zberný dvor bude slúžiť v zmysle Zmluvy o NFP z Environfondu slúžiť ako zberné miesto pre drobný stavebný odpad, objemný odpad a biologicky rozložiteľný odpad a dočasné uskladnenie tohto odpadu v oceľových kontajneroch.

1. Drobný stavebný odpad ( DSO ) – katalógové číslo 20 03 08 

- je odpad vznikajúci pri bežných udržiavacích prácach vykonávaných fyzickou osobou – 

  nepodnikateľom alebo pre fyzickú osobu a ktorý nepredstavuje objem vyšší ako 1 m³ ročne 

  od jednej fyzickej osoby

-  poplatok za DSO sa uhrádza do pokladne Obecného úradu na základe vystaveného

   potvrdenia pracovníkom zberného dvora

- ak fyzická osoba vyprodukuje väčší objem takéhoto odpadu, nepovažuje sa to za DSO

 

Zaraďujeme sem: drobné zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc, keramiky

Nepatria sem: stavebný odpad s obsahom nebezpečných látok

                       ( azbest, ortuť, PCB ) 

Na veľké množstvo stavebného odpadu ( výmena strechy, búranie budov, stavebné úpravy ) si občan objedná veľkokapacitný kontajner. Odpad za jeho náklady odvezie zmluvne dohodnutá firma na príslušné miesto.

 

2. Biologicky rozložiteľný odpad ( BRO ) - katalógové číslo 20 02 01 

- je odpad, ktorý je schopný rozložiť sa anaeróbnym spôsobom alebo aeróbnym spôsobom,

 

Zaraďujeme sem:  drevený odpad zo strihania a orezávania krovín a stromov

 

3. Objemový odpad – katalógové číslo 20 03 07 

- je komunálny odpad, ktorý nie je možné pre jeho rozmer a veľkosť uložiť do zberných nádob

  na zmesový komunálny odpad ( napr. starý nábytok, sedačky, koberce )

- všetok demontovateľný odpad sa musí odovzdať v rozloženej forme, aby zaberal čo najmenej

  miesta v kontajneroch

Obec Čičava si vyhradzuje právo neprijať odpad aj v prípade technickej alebo inej poruchy alebo ak v dôsledku nedostatočnej kapacity nie je možné odpad uložiť na zberný dvor.

Obyvateľ je pri vstupe na zberný dvor povinný preukázať sa platným občianskym preukazom prevádzkovateľovi zberného dvora.

Prevádzkový poriadok Zberný dvor

Informačná tabuľa zberného dvora 

 

Foto

Foto1